ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*then*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น then, -then-

*then* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
and then some (idm.) มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: มากกว่าที่กล่าวมา
authentic (adj.) ของแท้ See also: แท้จริง Syn. real, genuine
authentic (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. reliable, trustworthy
authentic (adj.) มีผลตามกฎหมาย
authenticity (n.) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ความชอบธรรม Syn. genuineness
calisthenics (n.) การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน Syn. callisthenics
callisthenics (n.) การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน
earthen (adj.) ซึ่งทำด้วยดินเผา See also: ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenware (n.) เครื่องดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, crockery, pottery
earthenware jar (n.) เครื่องปั้นดินเผา
earthenware pot (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. baking dish
ethene (n.) ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก Syn. ethylene
every now and then (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
heathen (n.) คนนอกศาสนา See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว Syn. gentile, pagan
heathenism (n.) ลัทธินอกศาสนา
heathenism (n.) ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่ง Syn. polytheism, animism
inauthentic (n.) ซึ่งไม่แท้ See also: เทียม, ไม่ใช่ของเดิม Syn. false, counterfeit Ops. genuine, real
inauthentic (n.) ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
lengthen (vt.) ทำให้ยาวออกไป See also: ทำให้ยาวขึ้น Syn. extend Ops. shorten
lengthen (vi.) ยาวออกไป See also: ยาวขึ้น
lengthen out (phrv.) ทำให้ยาวขึ้น
neurasthenia (n.) อาการอ่อนเพลีย
neurasthenic (adj.) เกี่ยวกับอาการอ่อนเพลีย
now and then (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว
now then (idm.) ขณะนี้ See also: เดี๋ยวนี้ Syn. now, now
parthenogenesis (n.) การสืบพันธุ์ที่ไข่เพศเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กับอสุจิของเพศผู้ Syn. virgin birth
Parthenon (n.) วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล
ruthenium (n.) ธาตุรูทีเนียม (สัญลักษณ์ย่อคือ Ru)
smoothen (vt.) ทำให้เรียบ Syn. even, flatten, level
strengthen (vi.) แข็งแรงขึ้น See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen (vt.) ทำให้แข็งแรง See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener (n.) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น
then (adv.) ในขณะนั้น Syn. at that time
then (adv.) หลังจากนั้น See also: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น Syn. afterwards
then (adv.) ดังนั้น See also: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น Syn. therefore
then (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้ Syn. furthermore, in addition
then (adj.) ในตอนนั้น See also: ในขณะนั้น Syn. at that time
then (n.) เวลานั้น See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น Syn. that time
then and there (idm.) ทันทีทันใด
thence (adv.) จากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นต่อมา
English-Thai: HOPE Dictionary
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
athenian(อะธี'เนียน) adj. เกี่ยวกับกรุงเอเธนส์ของกรีก. -n. ชาวเอเธนส์
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
callisthenicsn. ดูcalisthenics
earthen(เอิร์ธ'เธิน) adj. ซึ่งประกอบด้วยดิน,ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
parthenocarpyn. การเกิดผลโดยไม่มีการปฏิสนธิ.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt.,vi. = smooth (ดู)
strengthen(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify
then(เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น,จากนั้น,ตั้งแต่นั้นต่อมา,เพราะฉะนั้น,ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ดังนั้น., Syn. thenceforward (s)
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว
youthen(ยูธ'เธิน) vt.,vi. (ทำให้,กลายป็น) หนุ่มเป็นสาว,
English-Thai: Nontri Dictionary
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
earthen(adj) ทำด้วยดินเผา,ซึ่งประกอบกับดิน
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง
then(adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น
thence(adv) จากที่นั้น,ตั้งแต่นั้นมา,เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amyosthenia; myasthenia; myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astheniaอาการอ่อนเปลี้ย, อาการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cerebellum (เอก.); cerebella (พหู.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurastheniaประสาทเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parthenocarpyการเกิดผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thenal๑. -ฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ palmar และ thenar ๑ และ volar ๑]๒. -เนินโคนหัวแม่มือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amyosthenia Myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักพบในโรคฮิสทีเรีย [การแพทย์]
Astheniaแอสทีเนีย, อาการ; อาการขาดกำลัง [การแพทย์]
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Callisthenicsการเตรียมร่างกาย [TU Subject Heading]
Etheneอีทีน,อีธีน [การแพทย์]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Asthenozoospermiaไม่มีการเคลื่อนตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเลย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
ตุ่ม (n.) large earthen jar See also: jar, water jar
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot See also: lid of a pot Syn. ฝาหม้อ
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot Syn. ฝาหม้อ
โอ่งน้ำ (n.) big earthen jar (usually for water) See also: big water jar, big water vat Syn. ตุ่ม
feverfew (n.) ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
กระชับ (v.) strengthen See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify Syn. เชื่อม Ops. ตัด
กระเบื้องดินเผา (n.) earthenware
ของจริง (n.) authentic See also: genuine, real thing Syn. ของแท้ Ops. ของเทียม, ของปลอม
ค่อย (conj.) then
จากนั้น (conj.) then See also: after that Syn. แล้ว, หลังจากนั้น, ต่อจากนั้น Ops. ก่อนนั้น, ก่อนหน้านั้น
จึง (adv.) then See also: therefore, consequently, accordingly Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็
ถึง (conj.) then See also: thence Syn. จึง
นอกจากนั้น (conj.) then See also: moreover, besides Syn. นอกจาก, ยิ่งไปกว่านั้น
ภาชนะดินเผา (n.) earthenware Syn. เครื่องปั้นดินเผา
มั่นคงแข็งแรง (v.) strengthen See also: solidify, firm
รูทีเนียม (n.) ruthenium
หวด (n.) earthenware steamer
หวด (n.) earthen steamer See also: steamer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
If you like someone, then you can put up with such things hereถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
Then I must do it for your own goodถ้างั้นฉันต้องทำมันเพื่อประโยชน์ต่อคุณ
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
Some other time, thenถ้างั้นคราวหน้าก็แล้วกัน
Then I'll leave her in your careถ้างั้นฉันจะปล่อยเธอไว้ในความดูแลของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ
And then something else caught my eye.แล้วอย่างอื่นติดตาของฉัน
All right then, here's what we'll tell 'em:โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะบอก 'em
And then we'll all eat again.และจากนั้นเราทุกคนจะกิน อีกครั้ง
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
Oh. Then it wasn't Mr. De Winter's room originally?งั้นก็ไม่ใช่ห้องเดิมของคุณเดอ วินเทอร์ใช่มั้ยคะ
But then, of course, you know the whole story.เเต่แน่ล่ะ คุณคงรู้เรื่องราวทั้งหมดเเล้ว
And then she would say, "Good night, Danny, "เสร็จเเล้วท่านก็จะพูดว่า "ราตรีสวัสดิ์แดนนี่"

*then* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
在此后[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, 在此后 / 在此後] after this; from then on
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
雅典[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 雅典] Athens (capital of Greece)
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确] authenticated; solid; firm
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, 道地] authentic; original
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, 此前] before this; before then; previously
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
[qiū, ㄑㄧㄡ, 坵] earthenware, earthenware vessel
[chéng, ㄔㄥˊ, 埕] earthen jar
[gāng, ㄍㄤ, 堈] earthen jug, crock, cistern
[wèng, ˋ, 瓮] earthen jar; urn
[yīng, , 甇] earthen jar with long neck
[wèng, ˋ, 甕] earthen jar; urn
[yīng, , 甖] earthen jar with small mouth
[yǎn, ㄧㄢˇ, 甗] earthenware vessel
[yīng, , 罃] earthen jar with long neck
[tán, ㄊㄢˊ, 罈] earthen jar
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
哥德堡[Gē dé bǎo, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, 哥德堡] Gothenburg (city in Sweden)
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 皇太极 / 皇太極] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗
皇太极清太宗[Huáng tài jí Qīng tài zōng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, 皇太极清太宗 / 皇太極清太宗] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, 威利诱 / 威利誘] intimidation then bribery
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
拖长[tuō cháng, ㄊㄨㄛ ㄔㄤˊ, 拖长 / 拖長] lengthen; drag out

*then* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アセノスフェア[, asenosufea] (n) asthenosphere
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene
アテネ[, atene] (n) Athens (lat
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
イェテボリ[, ietebori] (n) Goteborg; Gothenburg
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
エラトステネスの篩[エラトステネスのふるい, eratosutenesu nofurui] (n) Eratosthenes' sieve
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
さてさて[, satesate] (int) well; now; then
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia)
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb
じゃあね;じゃね;じゃーね[, jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao
スミスネズミ[, sumisunezumi] (n) Smith's red-backed vole (Eothenomys smithii); Smith's vole
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence
そしたら[, soshitara] (exp) then; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on)
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P)
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P)
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation)
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
排他演算[はいたえんざん, haitaenzan] exclusion, NOT-IF-THEN operation
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication

*then* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างกระเบื้อง[n. exp.] (āng krabeūa) EN: China basin ; earthenware basin FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
อันแท้จริง[adj.] (an thaējing) EN: FR: avéré ; authentique ; vraiment
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
บิวเทน[n.] (biuthēn) EN: butane FR: butane [m]
บลูมฟอนเทน[n. prop.] (Blūmfønthēn) EN: Bloemfontein FR:
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn) EN: earthen ramparts FR:
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
เอราทอสเทนีส[n. prop.] (Ērāthøsthēn) EN: Eratosthenes FR:
เอเธนส์[n. prop.] (Ēthēn) EN: Athens FR: Athènes [f]
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug FR: jarre [f] ; cruche [f]
เฮปเทน[n.] (hēpthēn) EN: heptane FR: heptane [m]
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จำเดิมแต่[prep.] (jamdoēm tāe) EN: ever since ; from then on FR:
จับเจี๋ยว[n.] (japjīo) EN: earthen pot with a spout FR:
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จิ่ง[conj.] (jing) EN: then FR:
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.) FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m] ; gymnastique [f]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics FR:
กั้งกระดาน[n.] (kangkradān) EN: Oriental Flathead Lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
การแข็งตัว[n.] (kān khaengt) EN: hardening ; strengthening FR: solidification [m] ; durcissement [m]
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: authentic assessment FR:
ก๊าซมีเทน[n. exp.] (kāt mīthēn) EN: methane ; CH4 FR: méthane [m] ; CH4
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike FR: digue [f] ; levée de terre [f]
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
คันนา[n.] (khannā) EN: ridge ; earthen dyke between rice fields ; dike FR: diguette [f]
ขนมหม้อตาล[n. exp.] (khanom møta) EN: palm sugar cake in earthen pot FR:
คะนน[n.] (khanon) EN: big earthen pot FR:
ขันโตก[n.] (khantōk) EN: khantoke ; Northen style tray table (for eating while sitting on the floor) FR:
คาที่[adv.] (khā thī) EN: instantly ; on the spot ; then and there FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน[v. (loc.)] (khīendūayme) EN: first praise and then destroy FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า[v. exp.] (khīen dūay ) EN: first praise and then destroy FR:

*then* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Zuchthenne {f} | Zuchthennen
Bruthenne {f} | Bruthennen
Echtheit {f}; Authentizität
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Hyazinthe {f} [bot.] | Hyazinthen
Legastheniker {m}; Legasthenikerin
Mythos {n} | Mythen
Ruthenium {n} [chem.]ruthenium
seitdem; seither {adv}; seit damals; seit der Zeitsince then
Truthahn {m}; Truthenne
Authentifizierung {f}authentication
Freude {f}blitheness
Verstärkung {f}strengthener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *then*
Back to top