ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harden*, -harden-

harden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harden (vt.) ทำให้แข็ง Syn. firm, rigidify, stiffen Ops. soften
harden (vt.) ทำให้ใจแข็ง See also: ทำให้ดุดัน, ทำให้ไร้ความรู้สึกสงสาร, ทำให้อำมหิต
harden in (phrv.) ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ) See also: ควบคุมเชือก Syn. flatten in, round in
harden off (phrv.) (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก
harden to (phrv.) ทนทานต่อ
harden up (phrv.) ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ) See also: ควบคุมเชือก Syn. harden in
hardened (adj.) ซึ่งแข็งขึ้น See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร Syn. callous, hardhearted, insensitive Ops. sensitive
hardening (n.) การแข็งตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardening การทำให้แข็ง กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข็งตัว (v.) harden See also: become stiff Syn. แข็ง Ops. อ่อนตัว
กล้า (adj.) hardened See also: strong, stiff Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง
การแข็งตัว (n.) hardening Ops. การอ่อนตัว
ด้านไม้ (v.) case-hardened
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mary Harden Trent.""แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์"
Mary Harden Trent is a member of the Circle of Moonwick Coven.แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์ เป็นสมาชิกของชมรมจันทรคติ
Mary Harden Trent.แมรี่ ฮาดเด็น เทรนท์
But using magic like this, will only harden his heart.แต่การใช้เวทมนตร์แบบนี้ จะทำได้เพียงให้จิตใจพระองค์ด้านชา
If he sees his father killed through the use of magic, it will harden his mind forever.ถ้าเขาเห็นพ่อของเขาถูกฆ่าตาย ด้วยการใช้เวทมนตร์ มันจะฝังใจของเขาตลอดไป
"... Nokaze uses dem lies ta harden her armor den overcomes things..."โนคาเสะก็ได้ใช้การโกหกเพื่อเป็นเกราะป้องกัน,ในสิ่งที่เข้ามา
Give me four minutes, Mr. President. Harden down on Olympus.เธซเธดเน‰เธงเน€เธ›เน‰เน„เธ›เธ”เน‰เธงเธขเธเธฑเธ™ เธ™เนˆเธฒเธชเธ™เธธเธเธ™เธฐ
I harden towards future conflict.ผมแข็งก่อนที่จะต่อสู้ต่อไป
Yeah, yeah, but add on to that 12 to 24 hours for the soap to actually harden and set.-ใช่เลย แต่เพิ่มไปอีก 12 ถึง 24 ชั่วโมง สำหรับสบู่ที่เซ็ตและแข็งตัวแล้ว
Causes the veins and arteries to harden until the body's starved of oxygen.ทำให้เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงแข็งตัว จนร่างกายขาดออกซิเจน
So threats of personal violence will only harden your resolve, huh?ดังนั้นภัยคุกคามจึงมีเพียง ความรุนแรงที่ สามารถควบคุมคุณได้ ใช่มั้ย?
It's been hardened. You harden a bullet by alloying lead with antimony.เพราะเคลือบแข็ง ด้วยอัลลอยตะกั่วกับพลวง

harden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, 淬火] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 血管粥样硬化 / 血管粥樣硬化] atherosclerosis; hardening of the arteries
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
使硬化[shǐ yìng huà, ㄕˇ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 使硬化] harden
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 动脉硬化 / 動脈硬化] hardening of the arteries; arteriosclerosis
板结[bǎn jié, ㄅㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, 板结 / 板結] harden
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, 鼻牛儿 / 鼻牛兒] hardened mucus in nostrils
抗核加固[kàng hé jiā gù, ㄎㄤˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, 抗核加固] nuclear hardening
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify

harden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾固[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden
乾固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden
練り固める[ねりかためる, nerikatameru] (v1,vt) to harden by kneading
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
凝固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point
動脈硬化[どうみゃくこうか, doumyakukouka] (n,vs) arteriosclerosis; hardening of the arteries; (P)
動脈硬化症[どうみゃくこうかしょう, doumyakukoukashou] (n) arteriosclerosis; hardening of the arteries
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast
焼き入れ;焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) hardening; tempering
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials)
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart
鍛錬(P);鍛練[たんれん, tanren] (n,vs) tempering; forging; hardening; disciplining; training; (P)
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava

harden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
แข็งขึ้น[v. exp.] (khaeng kheu) EN: harden ; stiffen ; get harder FR: durcir
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ทำให้แข็ง[v. exp.] (thamhai kha) EN: harden FR: durcir
ทำให้แกร่งกล้า[v. exp.] (thamhai kra) EN: harden FR:
ทำใจแข็ง[v. exp.] (tham jai kh) EN: harden one's heart FR:
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured FR:
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod FR:
ดื้อไม้[adj.] (deū māi) EN: hardened to punishment FR:
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
การแข็งตัว[n.] (kān khaengt) EN: hardening ; strengthening FR: solidification [m] ; durcissement [m]
พรรดึก[n.] (phanradeuk) EN: hardened feces ; lump of hardened feces; coprolite FR: constipation [f]

harden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalthärten {n}strain harden
Flammenhärtung {f}flame hardening
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening
Kalthämmern {n}peen hardening
Verfestigung {f}strain hardening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harden
Back to top