ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solidify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solidify*, -solidify-

solidify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solidify (vi.) กลายเป็นของแข็ง Syn. become solid
solidify (vt.) ทำให้เป็นของแข็ง See also: ทำให้แข็งตัว Syn. set, thicken, crystallize
solidify (vt.) รวมกันเป็นปึกแผ่น See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น Syn. consolidate
solidifying (n.) สภาพที่เป็นของแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
English-Thai: Nontri Dictionary
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข็ง (v.) solidify See also: harden, be set Ops. เหลว, นิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.เธ™เธตเนˆเธ„เธฃเธฑเธš
I can't give Thomas the opportunity to solidify his power over them.ฉันจะให้โธมัสมีอำนาจ เหนือพวกเขาไม่ได้
I found the perfect girl to solidify our hold in the North.ข้าพบตัวหญิงสาวทีเหมาะ แก่การช่วยรักษาที่มั่นเราในตอนเหนือ
Solidify the bond between husband and wife.เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธชเธด. เน€เธ‚เธฒเธžเธนเธ”เธ–เธถเธ‡เธ„เธงเธฒเธกเธชเธณเธ„เธฑเธเธ‚เธญเธ‡
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง
She's solidifying her cartel pipeline.เครือข่ายค้ายาเสพติด
Just solidifying the details of my internship.แค่รวมตัวเม้าท์ เรื่องฝึกงานของหนูน่ะค่ะ

solidify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 凝结 / 凝結] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood)

solidify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)

solidify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solidify
Back to top