ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*obstinate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obstinate, -obstinate-

*obstinate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstinate (adj.) ดื้อดึง See also: ถือทิฐิ, หัวแข็ง Syn. stubborn, headstrong Ops. submissive, tractable
obstinate (adj.) ยากที่จะควบคุมหรือแก้ไขได้ Syn. stubborn
obstinately (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง Syn. stubbornly, obstinately Ops. submissively
English-Thai: HOPE Dictionary
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
English-Thai: Nontri Dictionary
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดื้อแพ่ง (n.) obstinateness See also: stubbornness, disobedience, intransigence
ขัดแข็ง (v.) be obstinate See also: disobey, defy Syn. ไม่อ่อนน้อม Ops. อ่อนน้อม
ข้างๆ คูๆ (adv.) obstinately See also: unreasonably
ดื้อรั้น (adj.) obstinate See also: stubborn, disobedient, obdurate Syn. หัวแข็ง, ว่ายากสอนยาก Ops. ว่าง่าย
ว่ายากสอนยาก (adj.) obstinate See also: stubborn, disobedient, obdurate Syn. ดื้อรั้น, หัวแข็ง Ops. ว่าง่าย
หัวดื้อ (adj.) obstinate See also: stubborn, disobedient, obdurate Syn. ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ว่ายากสอนยาก Ops. ว่าง่าย
ไม่อ่อนน้อม (v.) be obstinate See also: disobey, defy Ops. อ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you have to be so obstinate now?ทำไมเจ้าต้องมาดื้อตอนนี้ด้วย?
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์
Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you.ยัยเด็กดื้อด้านและหัวแข็ง ฉันละอายแทนเธอจริงๆ
Because she insisted on being obstinate!เป็นเพราะเธอดื้อดึง จนเกินจะเยียวยา!
AND CONSISTENTLY, ALMOST OBSTINATELY...มีการกระทำที่ต่อเนื่อง แสดงถึงความดันทุรัง... Silva ได้หนีไปแล้ว

*obstinate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable
[wán, ㄨㄢˊ, 顽 / 頑] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty
[gù, ㄍㄨˋ, 痼] obstinate disease
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 繣] obstinate; perverse
[wǔ, ˇ, 迕] obstinate, perverse
[gù, ㄍㄨˋ, 锢 / 錮] obstinate disease; restrain; to stop
顽梗[wán gěng, ㄨㄢˊ ㄍㄥˇ, 顽梗 / 頑梗] obstinate; persistent
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 倔强 / 倔強] stubborn; obstinate; unbending
死心眼儿[sǐ xīn yǎn r, ㄙˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 死心眼儿 / 死心眼兒] stubborn; obstinate; having a one-track mind
[là, ㄌㄚˋ, 剌] cruel; obstinate
[kēng, ㄎㄥ, 硜] obstinate
[kēng, ㄎㄥ, 硻] obstinate
[bì, ㄅㄧˋ, 愎] perverse; obstinate
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ˋ, 死硬] stiff; rigid; obstinate

*obstinate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
分からず屋(P);わからず屋;分らず屋;没分暁漢[わからずや(P);ぼつぶんぎょうかん(没分暁漢), wakarazuya (P); botsubungyoukan ( botsu fun akatsuki kan )] (n) (わからずや is a gikun reading of 没分暁漢) obstinate person; blockhead; (P)
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive
強情頑固[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse
意地っ張り[いじっぱり, ijippari] (adj-na,n) (See 意地を張る) obstinacy; obstinate person
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate
頑愚[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted

*obstinate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[adv.] (ao hūa chon) EN: obstinately FR:
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อดัน[adj.] (deūdan) EN: stubborn ; obstinate ; intractable FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; dogged (in) FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึงดื้อ[adj.] (deungdeū) EN: obstinate ; be dogged in FR:
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: obstinate ; stubborn ; restive FR: obstiné ; têtu
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
ขัดแข็ง[v.] (khatkhaeng) EN: be obstinate FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir
กระด้างกระเดื่อง[adj.] (kradāngkrad) EN: insubordinate ; obstinate ; rebellious FR: rebelle
ไม่ฟังเสียง[adj.] (mai fang sī) EN: obstinate FR:
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; obstinate ; bullheaded ; dogmatic FR: têtu ; obstiné ; dogmatique
เถียงดื้อ ๆ = เถียงดื้อๆ[v. exp.] (thīeng deū-) EN: argue stubbornly ; argue obstinately FR:

*obstinate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hartnäckig; starrsinnig {adj} | hartnäckiger | am hartnäckigstenobstinate | more obstinate | most obstinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *obstinate*
Back to top