ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obstinate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obstinate, *obstinate*,

-obstinate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you have to be so obstinate now?ทำไมเจ้าต้องมาดื้อตอนนี้ด้วย?
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์

-obstinate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, 痼] obstinate disease
[gù, ㄍㄨˋ, 锢 / 錮] obstinate disease; restrain; to stop

-obstinate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分からず屋(P);わからず屋;分らず屋;没分暁漢[わからずや(P);ぼつぶんぎょうかん(没分暁漢), wakarazuya (P); botsubungyoukan ( botsu fun akatsuki kan )] (n) (わからずや is a gikun reading of 没分暁漢) obstinate person; blockhead; (P)
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive
意地っ張り[いじっぱり, ijippari] (adj-na,n) (See 意地を張る) obstinacy; obstinate person
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate
頑愚[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted

-obstinate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อดัน[adj.] (deūdan) EN: stubborn ; obstinate ; intractable FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; dogged (in) FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึงดื้อ[adj.] (deungdeū) EN: obstinate ; be dogged in FR:
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: obstinate ; stubborn ; restive FR: obstiné ; têtu
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
ขัดแข็ง[v.] (khatkhaeng) EN: be obstinate FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir
กระด้างกระเดื่อง[adj.] (kradāngkrad) EN: insubordinate ; obstinate ; rebellious FR: rebelle
ไม่ฟังเสียง[adj.] (mai fang sī) EN: obstinate FR:
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; obstinate ; bullheaded ; dogmatic FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

-obstinate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hartnäckig; starrsinnig {adj} | hartnäckiger | am hartnäckigstenobstinate | more obstinate | most obstinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obstinate-
Back to top