ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obdurate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obdurate*, -obdurate-

obdurate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obdurate (adj.) ดื้อ See also: ไม่เชื่อฟัง Syn. stubborn, obstinate Ops. yielding, tractable
obdurate (adj.) ใจแข็ง See also: ไม่เปลี่ยนใจ, ไม่เอนเอียง Syn. unyielding, unshakeable Ops. changeful
obdurately (adv.) อย่างดื้อรั้น Syn. obstinately
English-Thai: HOPE Dictionary
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
English-Thai: Nontri Dictionary
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

obdurate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse

obdurate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[adj.] (ao hūa chon) EN: intractable ; obdurate FR:
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
ปากแข็ง[adj.] (pākkhaēng) EN: not talking ; racalcitrant ; obdurate ; uncooperative FR:

obdurate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstocktheit {f}obdurateness
verstockt {adv}obdurately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obdurate
Back to top