ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unreasonably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unreasonably*, -unreasonably-

unreasonably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unreasonably (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically, irrationally Ops. rationally
unreasonably (adv.) อย่างมากเกินไป See also: โดยใช่เหตุ Syn. excessively Ops. reasonably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยใช่เหตุ (adv.) unreasonably See also: unnecessarily Syn. ไม่มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although the case of the plagiarized song was not clarified yet, why do you unreasonably push yourself to come back?คุณยังไม่ได้ชี้เจงเรื่องขโมยเพลงของคนอื่นมา แล้วทำไมคุณถึงได้ผลักดันให้ตัวเองกลับมาอย่างไม่มีเหตุุผล
And a child I unreasonably grow to love.และเด็กที่ฉันไม่มีเหตุผลอันสมควร เติบโตที่จะรัก

unreasonably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)

unreasonably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาข้างเข้าถู[adj.] (aokhāngkhao) EN: unreasonably argumentative FR:
โดยใช่เหตุ[adv.] (dōi chai hē) EN: unnecessarily ; unreasonably FR: inutilement
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ไม่มีเหตุผล[adv.] (mai mī hētp) EN: without reason ; unreasonably FR: sans raison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unreasonably
Back to top