ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grade*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grade, -grade-

*grade* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centigrade (adj.) หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน See also: เซนติเกรด Syn. C, celsius
dan grade (n.) ระดับของทักษะในวิชาศิลปะป้องกันตัว
degrade (vt.) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ) Syn. demote, deplace Ops. upgrade, promote
degrade (vt.) ลดค่า See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย Syn. demote, discredit
degraded (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, sordid
downgrade (n.) ความตกต่ำ
downgrade (vt.) ลดความสำคัญ Syn. demote, upgrade
downgrade replace (vt.) บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่ See also: ทำให้เคลื่อนออก, ปลดจากงาน, ไล่ออก, ทำให้ย้ายที่, ทำให้ลงจากอำนาจ, ขับไล่, ย้ายถิ่น Syn. demote Ops. promote, upgrade, reinstate
grade (n.) ชนชั้น See also: นักเรียนในชั้น
grade (n.) ระดับ See also: ระดับคะแนน, เกรด Syn. class, category, rank, standard
grade (vt.) แบ่งระดับ See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง Syn. rate, mark, score
grade (vt.) ทำทางลาด See also: ทำถนน
grade (suf.) เดิน See also: เคลื่อนที่
grade down (phrv.) ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade up
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
grade school (n.) โรงเรียนประถมศึกษา Syn. elementary school
grade up (phrv.) ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท) Ops. grade down
grade up (phrv.) ปรับปรุงคุณภาพของ
graded (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ See also: ซึ่งแบ่งเป็นระดับ
grader (n.) ผู้ให้คะแนนในการสอบ
high-grade (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง Syn. high-quality
low-grade (adj.) คุณภาพต่ำ See also: เกรดต่ำ Syn. inferior Ops. high-grade, superior
make the grade (idm.) พอใจ See also: เป็นไปตามคาด
plantigrade (adj.) ซึ่งเดินบนฝ่าเท้า
plantigrade (n.) สัตว์ที่เดินบนฝ่าเท้า
retrograde (adj.) ไม่ก้าวหน้า See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ล้าหลัง Syn. backward, unprogressive
retrograde (vi.) ถอยหลัง Syn. reced, slip back
retrogradely (adv.) อย่างถดถอย
subgrade (n.) ฐานถนน See also: ฐานพื้นดิน
upgrade (vi.) ยกระดับ See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ Syn. improve, update
upgrade (vt.) ทำให้เลื่อนระดับขึ้น See also: ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น Syn. improve, update
upgrade (n.) การยกระดับ See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น Syn. improvement
upgrade (n.) ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น See also: ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น Syn. incline, slope
upgrade (adj.) ซึ่งยกระดับ See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น Syn. upward, improved
upgrade (adv.) ในทางสูงขึ้น See also: ในทางที่ดีขึ้น Syn. improved
upgrade to (phrv.) ปรับปรุงให้ดีขึ้น See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ
upgrader (n.) ผู้ที่ยกระดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push
English-Thai: Nontri Dictionary
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
high-gradeชั้นคุณภาพสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrograde๑. ย้อนทาง, สวนทาง๒. ไปข้างหลัง๓. เสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Metrogradeการนำไฟฟ้าย้อนขึ้นไปใช้ [การแพทย์]
Retrograde depressionดีเปรสชันเคลื่อนถอย หลัง [อุตุนิยมวิทยา]
Cholangiopancreatography, Endoscopic retrogradeการส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหา (n.) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ชั้น (n.) grade See also: year, form Syn. ชั้นเรียน
ชั้นตรี (n.) the third grade See also: third rank of Thai civil services
ชั้นยอด (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอด
ชั้นเลว (adj.) low grade See also: low rate, poor quality, inferior quality, bad kind
ชั้นเลิศ (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นยอด
ดวงตก (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. โชคร้าย Ops. มือขึ้น
ดีเยี่ยม (adj.) of the highness grade See also: of the first water, excellent
ตกอันดับ (v.) be degraded See also: decline
ทางต่างระดับ (n.) grade separation
น้ำหนึ่ง (adj.) of the highness grade See also: of the first water, excellent Syn. ดีเยี่ยม
ประโยค (n.) grade in Buddhist theology See also: class, level
มือตก (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. ดวงตก, โชคร้าย Ops. มือขึ้น
ระดับสูง (adj.) high-grade See also: high-altitude, high-level, top-level Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง Ops. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น
องศาเซนติเกรด (clas.) centigrade Syn. ซ.
เกรด (n.) grade See also: level, standard, rank Syn. ระดับ
เกรด (n.) grade See also: level, rank Syn. ระดับ
เกรด (v.) grade See also: even, level
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
What grade are you in?คุณเรียนอยู่ชั้นไหนหรือ?
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน"
My third-grade classroom was In an Inn,ห้องเรียนเกรดสามของฉันอยู่ใน Inn,
This is the third grade. They are rather spoiled.นี่คือเกรดสาม พวกเขาค่อนข้างนิสัยเสีย
One night studying for a grade-19 FSB exam?อ่านหนังสือสอบ FSB ในวันเดียวเนี่ยนะ?
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ?
Oh great, our careers are over, but we're gonna pass 6th grade scienceเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันหนวกหูมากๆ!
I got a commitment to have this entire block down to grade level.ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน.
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
This is a grade A bullshit story. Do you know why?This is a grade A bullshit story.

*grade* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, 贝尔格莱德 / 貝爾格萊德] Belgrade (capital of Serbia)
摄氏温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 摄氏温标 / 攝氏溫標] Celsius (centigrade) temperature scale
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, 一等] first class; grade A
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, 三级 / 三級] grade 3; third class; category C
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, 品] conduct; grade; thing; product; good
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
级差[jí chā, ㄐㄧˊ ㄔㄚ, 级差 / 級差] differential (between grades); salary differential
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, 八级工 / 八級工] eight grade worker; top-grade worker
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, 二级 / 二級] grade 2; second class; category B
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, 五级 / 五級] grade 5; fifth class; category E
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, 品第] grade (i.e. quality); rank
品等[pǐn děng, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄥˇ, 品等] grade (quality of product)
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, 四级 / 四級] grade 4; fourth class; category D
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 国家一级保护 / 國家一級保護] Grade One State protected (species)
坡度[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, 坡度] grade (slope)
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat
[jí, ㄐㄧˊ, 级 / 級] level; grade; rank; step
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 品位] rank; grade; quality
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, 丙等] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade
超级[chāo jí, ㄔㄠ ㄐㄧˊ, 超级 / 超級] transcending; high grade; super-; ultra-
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
杂务[zá wù, ㄗㄚˊ ˋ, 杂务 / 雜務] various jobs; low-grade work
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
摄氏[shè shì, ㄕㄜˋ ㄕˋ, 摄氏 / 攝氏] Celsius; centigrade
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, 摄氏度 / 攝氏度] degrees centigrade
降级[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 降级 / 降級] degrade
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, 年级 / 年級] grade
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ, 标号 / 標號] grade
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, 低劣] inferior quality; substandard; low-grade
[jì, ㄐㄧˋ, 绩 / 績] merit; accomplishment; grade
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, 升格] promotion; upgrade
超等[chāo děng, ㄔㄠ ㄉㄥˇ, 超等] superior grade
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, 高档 / 高檔] superior quality; high grade

*grade* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
グレーダー[, gure-da-] (n) grader
グレード[, gure-do] (n) grade; (P)
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade
サービスグレード[, sa-bisugure-do] (n) {comp} service grade
セ氏[セし, se shi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P)
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade
ベオグラード[, beogura-do] (n) Belgrade; (P)
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade
モーターグレーダー[, mo-ta-gure-da-] (n) motor grader
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一級[いっきゅう, ikkyuu] (adj-na,n) one grade; first-class; primary; (P)
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade
上り坂[のぼりざか, noborizaka] (n) (See 下り坂) ascent; upgrade; (P)
上新粉;上糝粉[じょうしんこ, joushinko] (n) top-grade rice flour made from non-glutinous rice
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
上湯[シャンタン, shantan] (n) top-grade Chinese soup stock (chi
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
中学年[ちゅうがくねん, chuugakunen] (n) (See 低学年,高学年) middle grades of primary school (third and fourth grades)
中尉[ちゅうい, chuui] (n) first lieutenant; lieutenant junior grade; (P)
中等[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P)
二級[にきゅう, nikyuu] (adj-na,n) second grade; second class; secondary
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
位を下す[くらいをくだす, kuraiwokudasu] (exp,v5s) to degrade; to lower in rank
位取り[くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
低学年[ていがくねん, teigakunen] (n) (See 高学年,中学年) lower grades of primary school (first, second, and sometimes third grades); (P)
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade
等級[とうきゅう, toukyuu] grade
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school

*grade* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade FR: mettre à jour ; évoluer
เบลเกรด[n. prop.] (Benkrēt = B) EN: Belgrade FR: Belgrade
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade FR:
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattaw) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate FR: quatrième classe [f]
ชั้นคุณภาพ[n. exp.] (chan khunna) EN: grade FR:
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นตรี[n. exp.] (chan trī) EN: third-grade FR: troisième niveau [m]
ด้อย[adj.] (døi = dǿi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade FR: inférieur ; sous-développé
การยกระดับ[n. exp.] (kān yok rad) EN: upgrade FR:
การยกระดับโรงแรม[n. exp.] (kān yok rad) EN: hotel upgrade FR:
ข้ามชั้น[v. exp.] (khām chan) EN: skip a class ; skip a grade FR:
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoend) EN: salary bracket ; grade FR:
คุณภาพสูง[adj.] (khunnaphāp ) EN: high-grade ; high-quality FR: de haute qualité
คุณภาพต่ำ[adj.] (khunnaphāp ) EN: low-grade ; low-quality FR: de faible qualité
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank FR: grade [m]
เกรด[v.] (krēt) EN: grade ; level FR:
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA FR:
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
เหล็กกล้าคุณภาพสูง[n. exp.] (lekklā khun) EN: high-grade steel FR:
เลวลง[adj.] (lēo long) EN: degraded FR:
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
ลดอันดับเครดิต[v. exp.] (lot andap k) EN: downgrade credit rating FR: abaisser la note
ลดชั้น[v. exp.] (lot chan) EN: be demoted ; be downgraded FR: être rétrogradé
ลดชั้น[v. exp.] (lot chan) EN: downgrade ; demote FR: rétrograder
ลดความสำคัญ[v. exp.] (lot khwām s) EN: downgrade ; play down FR: minimiser
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology ; monk who has passed Pali grade 3 (parian 3) ; maha FR:
มัธยมบริบูรณ์[n.] (matthayombø) EN: highest grade in high school FR: baccalauréat [m] ; bac [m] (abrév.)
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmmanbensi) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.) FR: essence [f] ; carburant [m]
น้ำมันเครื่องเกรดรวม[n. exp.] (nāmmankhreū) EN: multigrade oil FR: huile multigrade [f]

*grade* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiheitsgrad {m} [math.] | Freiheitsgrade
Hitzegrad {m} | Hitzegrade
Steigerungsgrad {m} | Steigerungsgrade
Verwandtschaftsgrad {m} | Verwandtschaftsgrade
Filterklasse {f}filter grade
Härtegrad {m}hardness grade
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel
hochwertig {adj} | hochwertiger | am hochwertigstenhigh-grade | more high-grade | most high-grade
Unterstufe {f}lower grade
Grundschule {f}primary school; elementary (grade) school [Am.]
rückschrittlich {adj}reactionary; retrograde; retrogressive
Besoldungsgruppe {f}salary grade
Unterbau {m} (Straßenbau)subgrade
Schwingstärkestufe {f}vibration severity grade
Notendurchschnitt {m}grade point average
Edelstahlband {n}high-grade steel strip
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
retrograd; zeitlich oder örtlich zurückliegend {adj}retrograde
retrograd; rückläufig; rückgängig {adv}retrogradely
Rückwärtsbewegung {f}retrograde motion
Rückschritt {m}retrograde step
rückläufig {adj}retrograde
umgekehrt {adj}retrograde
Steigung {f}upgrade [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grade*
Back to top