ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-altitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-altitude*, -high-altitude-