ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

year

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *year*, -year-

year ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
year (n.) เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน
year (n.) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
year (n.) ระยะเวลาหนึ่งปี See also: รอบปี
year (n.) ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ
year (n.) อายุ See also: ขวบ, ปี
year after year (idm.) ทุกปี
year by year (idm.) แต่ละปี
year in, year out (idm.) ทุกปี
year of grace (idm.) ปีหลังจากพระคริสต์จุติ
year of our Lord (idm.) ปีหลังจากพระคริสต์จุติ
year on year (idm.) แต่ละปี (มักใช้เมื่อพูดถึงราคา, สถิติ ฯลฯ และเปรียบเทียบกับปีสุดท้าย)
year-end (n.) สิ้นปี
year-round (adj.) ตลอดปี
year-round (adv.) ตลอดปี
yearbook (n.) หนังสือประจำปี
yearling (n.) ลูกสัตว์
yearlong (adj.) ตลอดปี
yearly (adj.) ประจำปี See also: รายปี
yearly (adj.) เกี่ยวกับ 1 ปี
yearly (adv.) ปีละครั้ง
yearly (adv.) ต่อปี
yearly celebration (n.) การฉลองครบรอบปี Syn. commemoration
yearly report book (n.) หนังสือประจำปี Syn. yearbook
yearn (vi.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ
yearn (vi.) คิดถึงอย่างรักใคร่ See also: ถวิลหา
yearn for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก, กระหาย Syn. itch for, long for, sigh for
yearn or (phrv.) อยากอย่างมาก See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก Syn. itch for, sigh for
yearning (n.) ความปรารถนาอย่างมาก
yearningly (adv.) ด้วยความโหยหา See also: ด้วยความละห้อยหา Syn. melancholically, pensively
years (n.) นาน See also: นานมาก
years (n.) อายุ See also: ช่วงระยะเวลา
years (n.) เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
years (n.) ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
English-Thai: HOPE Dictionary
year(เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
year-around(เยียร์'อะเรานดฺ) adj. ตลอดปี
year-end(เยียร์'เอนดฺ) n. ปลายปี (ปฏิทิน) adj. ปลายปี
yearbook(เยียร์'บุค) n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น
yearling(เยียร์'ลิง) n.,adj. ลูกสัตว์อายุเต็ม 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี,นักเรียนปีที่ 2
yearlong(เยียร์'ลอง) adj. เป็นเวลาหนึ่งปี
yearly(เยียร์'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับ 1 ปี,ทุกปี,ปีละครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกปีละครั้ง, Syn. annual
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
English-Thai: Nontri Dictionary
year(n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี
yearling(adj) มีอายุหนึ่งปี
yearly(adj,adv) ทุกปี,รายปี,ประจำปี,ปีละครั้ง
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
years of school completedจำนวนปีที่เรียนสำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Year 2000 date conversion (Computer systems) การแปลงผันวันที่ปี ค.ศ. 2000 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Year after yearทุกปี [การบัญชี]
Year roundตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Yearbookหนังสือรายปีหนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
Yearlyตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
FY (abbr.) คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี) Syn. financial year
กุน (n.) the year of the pig Syn. ปีกุน, ปีหมู
จอ (n.) the year of the dog Syn. ปีจอ, ปีหมา
ทั้งปี (adv.) all the year round See also: throughout the year Syn. ตลอดปี
ปีกระต่าย (n.) the Year of Rabbit See also: fourth year of the Thai animal cycle Syn. ปีเถาะ
ปีหมา (n.) the year of the dog Syn. ปีจอ
ปีหมู (n.) the year of the pig Syn. ปีกุน
เถาะ (n.) the Year of Rabbit See also: fourth year of the Thai animal cycle Syn. ปีเถาะ, ปีกระต่าย
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
เมื่อปีก่อน (n.) a year ago
ชั้นปี (n.) year
ปี (n.) year Syn. ศก
ปี (clas.) year
พรรษ (n.) year Syn. พรรษา
พรรษา (clas.) year Syn. ปี, ชันษา
ศก (n.) year
สมา (n.) year Syn. ปี
ปีค.ศ.2000 (n.) year 2000 See also: Y2K
วายทูเค (n.) year 2000 See also: Y2K Syn. ปีค.ศ.2000
ปีแล้วปีเล่า (adv.) year after year
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
I have waited one year for this dayฉันคอยวันนี้มาหนึ่งปีแล้ว
This year I'm going to work really hardปีนี้ฉันจะทำงานหนักจริงๆ
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I have to say it was a great year for meฉันคงต้องพูดว่ามันเป็นปีที่เยี่ยมมากสำหรับฉัน
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
It sounds like it's raining all year long in your countryฟังดูเหมือนฝนตกตลอดทั้งปีในประเทศของคุณ
He is actually in the same year as meจริงๆ แล้วเขาอยู่ปีเดียวกับฉัน
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
I'm two years younger than my sisterฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I graduated three years agoฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
That's more money than I make in a yearนั่นมันมากกว่าเงินที่ฉันทำได้ในแต่ละปี
No, I'm ten years olderเปล่า ฉันแก่กว่า 10 ปี
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
Where were you all these years?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
I have not seen that in yearsฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
I haven't seen you for more than 2 yearsฉันไม่ได้เจอคุณเลยกว่าสองปีมาแล้ว
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
He had spent ten years with themเขาใช้เวลา 10 ปี กับพวกเขา
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
At least not in the last yearอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงปีที่ผ่านมา
We have to serve in the army for 2 yearsพวกเราต้องรับใช้กองทัพ(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
Last year, I did accomplish a lotปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
It took me about five years to speak Englishฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
Three or four times a yearสามหรือสี่ครั้งต่อปี
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
You have studied English for yearsคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ
I watched you go down, just as I watched her a year ago.ฉันมองคุณลงไปข้างล่าง เหมือนที่ฉันมองคุณนายท่านเมื่อปีก่อน
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
I made 27 grand last year selling' marmalade.ฉันทำแกรนด์ 27 ปีที่ผ่านมา Sellin 'มาร์มาเลด
In the first year your end should be three, four million dollars.ในปีแรกสิ้นสุดของคุณควรจะสามสี่ล้านดอลลาร์
That was just one year ago, and all I've learned since I left her is that I should never have left her.นั่นแค่เมื่อปีก่อนเอง สิ่งเดียวที่ผมเรียนรู้ตั้งแต่จากเธอมา ก็คือผมไม่ควรจากเธอมา
In fact, I bet you're gonna like it so well you stay year round.ความเป็นจริง ฉันพนันคุณจะ ชอบมันให้ดีคุณจะอยู่ตลอดทั้งปี
Nothing a year in the tropics wouldn't fix.ไม่มีอะไรปีในเขตร้อน
About a year after the Pharaoh returned to Egypt, the city of Tanis was consumed by the desert in a year-long sandstorm.ประมาณ 1 ปี หลังจากที่ฟาโรห์ กลับไปที่อียิปต์ เมืองทานิส ได้สูญูหายไปในทะเลทราย ด้วยพายุทะเลทรายนาน 1 ปี.
This year we'll go on like this.ปีนี้เราจะไปกันแบบนี้
The Leonov will reach Discovery almost a year before you are ready.ลีอนอฟ จะถึงดิสคัเฟอรี เกือบหนึ่งปีก่อนที่คุณคนมี ความพร้อม
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน

year ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, 整年累月] all year round; over a long period
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, 丙午] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, 丙子] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056
丙寅[bǐng yín, ㄅㄧㄥˇ ˊ, 丙寅] third year C3 of the 60 year cycle, e.g. 1986 or 2046
丙戌[bǐng xū, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄩ, 丙戌] twenty third year C11 of the 60 year cycle, e.g. 2006 or 2066
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 压岁钱 / 壓歲錢] money given to children as new year present
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, 丁丑] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, 丁亥] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, 丁卯] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047
丁巳[dīng sì, ㄉㄧㄥ ㄙˋ, 丁巳] fifty fourth year D6 of the 60 year cycle, e.g. 1977 or 2037
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, 丁未] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027
丁酉[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, 丁酉] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
辛巳[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, 辛巳] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, 甲戌] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054
戊寅[wù yín, ˋ ˊ, 戊寅] fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058
戊辰[wù chén, ˋ ㄔㄣˊ, 戊辰] fifth year E5 of the 60 year cycle, e.g. 1988 or 2048
癸丑[guǐ chǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄔㄡˇ, 癸丑] fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033
丙辰[bǐng chén, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄣˊ, 丙辰] fifty third year C5 of the 60 year cycle, e.g. 1976 or 2036
乙卯[yǐ mǎo, ㄧˇ ㄇㄠˇ, 乙卯] fifty second year B4 of the 60 year cycle, e.g. 1975 or 2035
壬戌[rén xū, ㄖㄣˊ ㄒㄩ, 壬戌] fifty ninth year I11 of the 60 year cycle, e.g. 1982 or 2042
己未[jǐ wèi, ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ, 己未] fifty sixth year F8 of the 60 year cycle, e.g. 1979 or 2039
庚申[gēng shēn, ㄍㄥ ㄕㄣ, 庚申] fifty seventh year G9 of the 60 year cycle, e.g. 1980 or 2040
戊午[wù wǔ, ˋ ˇ, 戊午] fifty fifth year E7 of the 60 year cycle, e.g. 1978 or 2038
甲寅[jiǎ yín, ㄐㄧㄚˇ ˊ, 甲寅] fifty first year A3 of the 60 year cycle, e.g. 1974 or 2034
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 财政年度 / 財政年度] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes)
乙巳[yǐ sì, ㄧˇ ㄙˋ, 乙巳] forty second year B6 of the 60 year cycle, e.g. 1965 or 2025
癸卯[guǐ mǎo, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄠˇ, 癸卯] fortieth year J4 of the 60 year cycle, e.g. 1963 or 2023
壬子[rén zǐ, ㄖㄣˊ ㄗˇ, 壬子] forty ninth year I1 of the 60 year cycle, e.g. 1972 or 2032
己酉[jǐ yǒu, ㄐㄧˇ ㄧㄡˇ, 己酉] forty sixth year F10 of the 60 year cycle, e.g. 1969 or 2029
庚戌[gēng xū, ㄍㄥ ㄒㄩ, 庚戌] forty seventh year G11 of the 60 year cycle, e.g. 1970 or 2030
戊申[wù shēn, ˋ ㄕㄣ, 戊申] forty fifth year E9 of the 60 year cycle, e.g. 1968 or 2028
甲辰[jiǎ chén, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄣˊ, 甲辰] forty first year A5 of the 60 year cycle, e.g. 1964 or 2024
大四[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大四] fourth year university student
旷古[kuàng gǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ, 旷古 / 曠古] since the dawn of time; from the year dot
[hài, ㄏㄞˋ, 亥] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar
亥猪[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, 亥猪 / 亥豬] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007)

year ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year
いつもいつも[, itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th)
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February
サバティカルイヤー[, sabateikaruiya-] (n) sabbatical year
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
ビンテージイヤー[, binte-jiiya-] (n) vintage year
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment)
一年中(P);一年じゅう;一年ぢゅう[いちねんじゅう(一年中;一年じゅう)(P);いちねんぢゅう(一年中;一年ぢゅう), ichinenjuu ( ichinenjuu ; ichinen juu )(P); ichinendyuu ( ichinenjuu ; ichinen dyuu] (n-adv,n-t) all year round; (P)
一年以内に[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year
一昨年辺り[いっさくねんあたり, issakunen'atari] (n) the year before last or thereabouts
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
事業年度[じぎょうねんど, jigyounendo] (n) fiscal year
二回生;2回生[にかいせい, nikaisei] (n) second year (college) student; sophomore
二期作[にきさく, nikisaku] (n) a semiannual crop; two crops per year
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
出初め式[でぞめしき, dezomeshiki] (n) New Year firefighters' event
出木年[できどし, dekidoshi] (n) fruitful year
初鴬;初鶯(oK)[はつうぐいす, hatsuuguisu] (n) first Japanese bush warbler to chirp this year (i.e. spring)
初鶏[はつとり;はとり, hatsutori ; hatori] (n) first cockcrowing of the year
前年比[ぜんねんひ, zennenhi] (n) year on year; on the previous year
厄負け[やくまけ, yakumake] (n,vs) victimized by the unlucky year; victimised by the unlucky year
吉書[きっしょ, kissho] (n) (See 書き初め) first calligraphy of the year
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year
四回生;4回生[よんかいせい, yonkaisei] (n) fourth year (college) student; senior
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
天一太郎[てんいちたろう, ten'ichitarou] (n) (obsc) (See 天一神,天一天上,癸巳) day of Ten'ichijin's first ascension to heaven in a year (the 30th day of the first sexagenary cycle of the year)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording
平年[へいねん, heinen] common year
[ねん, nen] year
暦年[れきねん, rekinen] calendar year
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何年[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
[とし, toshi] Thai: ปี English: year
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

year ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกสุรทิน[n.] (athikasurat) EN: the day added to February in a leap year ; day intercalated in February FR:
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.) EN: New Year greetings card FR:
บุคคลแห่งปี[n. exp.] (bukkhon hae) EN: person of the year FR: personnalité de l'année [f]
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīm) EN: celebrate the New Year FR: fêter le nouvel an ; célébrer le nouvel an
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox FR: année du boeuf [f]
ฉนำ[n.] (chanam) EN: year FR: an [m]
ฉศก[n.] (chøsok) EN: the sixth year of the decade ; [the final number six in years of the minor era (Chulasakarat)] FR: sixième année de la décade [f]
ชวด[n.] (chūat) EN: year of the rat FR: année du rat [f]
เอกศก[n.] (ēkkasok) EN: first year of the decad FR:
แห่งปี[X] (haeng pī) EN: of the year FR: de l'année
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
ไจ้[n.] (jai) EN: Year of the Rat FR:
จัตวาศก[n.] (jattawāsok) EN: fourth year of the decade FR:
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
ไก๊[n.] (kai) EN: year of the Pig FR:
การชะลอตัว[n. exp.] (kān chalø t) EN: Chinese New Year celebration FR: ralentissement [m]
กาญจนาภิเษก[n.] (kānjanāphis) EN: Golden Jubilee honoring the Kings 50th year of assention to the throne FR:
คำแห่งปี[n. exp.] (kham haeng ) EN: the word of the year FR: le mot de l'année
คำอวยพรปีใหม่[n. exp.] (kham ūay ph) EN: new year message FR: vœux du nouvel an [mpl]
ขาล[n.] (khān) EN: Year of the Tiger ; third year of the Chinese astrological cycle FR: année du Tigre [f]
ค้างปี[adj.] (khāngpī) EN: left over from the previous year FR:
ขึ้นปีใหม่[v. exp.] (kheun pīmai) EN: begin the new year FR:
ของขวัญปีใหม่[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: New Year gift FR: cadeau de nouvel an [m]
ของทุกปี[X] (khøng thuk ) EN: of each year FR: de chaque année
ค.ศ. ...[X] (Khø.Sø. …) EN: Year ... (Roman calendar) FR: an ... (calendrier romain)
ค.ศ. 2011[n. exp.] (khø sø søng) EN: 2011 ; year 2011 FR: 2011 ; année 2011 [f] ; an 2011 [m]
ครึ่งปี[n. exp.] (khreung pī) EN: half a year FR: demi-année [f[
ครึ่งปีหลัง[n. exp.] (khreung pī ) EN: second half of the year ; in the second half of the year FR: deuxième moitié de l'année [f] ; deuxième semestre [m] ; dernier semestre [m]
ครึ่งปีแรก[n. exp.] (khreung pī ) EN: first half of the year ; in the first half of the year FR: première moitié de l'année [f] ; premier semestre [m]
โครงการสิบปี[n. exp.] (khrōngkān s) EN: ten year plan FR:
ขวบ[n.] (khūap) EN: year FR: an [m]
กลางปี[n. exp.] (klāng pī) EN: middle of the year ; mid-year FR: milieu de l'année [m] ; mi-année [f]
กุน[n.] (kun) EN: year of the pig FR: année du cochon [m]
ไม่ผ่าน[v. exp.] (mai phān) EN: repeat a year FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
มะแม[n.] (mamaē) EN: year of the Goat FR:
มะเมีย[n.] (mamīa) EN: year of the Horse FR: année du cheval [f]
มะโรง[n.] (marøng) EN: year of the Dragon FR:
เม้า[n.] (mao) EN: Year of the Rabbit FR:
เหมา[n.] (mao) EN: Year of the Rabbit FR:

year ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studienjahr {n}academic year
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year
Kalenderjahr {n}calendar year
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
irgendwann {adv} | irgendwann im nächsten Jahr; irgendwann nächstes Jahrsometime | sometime next year
Kalenderjahr {n}legal year
Schaltjahr {n}leap year
Lichtjahr {n}light year
Vorjahr {n}; vergangenes Jahrpreceding year
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year
Sternjahr {n}sidereal year
Jahreswechsel {m}turn of the year
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription
Universitätszeit {f}college years
Jahreseinkommen {n}annual income; yearly income
Jahresabschlussdividende {f}year-end dividend
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
Neujahr {n}New Year; New Year's Day
Quartal {n}quarter (year); quarterly period
neu; neueste; jüngst; frisch {adj} | in jüngerer Zeit; in jüngster Zeit; in letzter Zeit | in den letzten Jahrenrecent | in the recent past; in recent times | in recent years
halbjährlich {adj}half-yearly; semi-annual; semiannual
halbjährlich {adv}semiyearly
hochbetagt; altersschwach {adj}stricken in years
diesjährig; heurig [Ös.] [Süddt.] {adj}this year's
tausendjährig {adj}thousand years old
zweijährig {adj}two years old

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า year
Back to top