ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fence, -fence-

*fence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defence (n.) การป้องกัน See also: การแก้ต่าง
defenceless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้ Syn. defenseless
defencelessness (n.) ป้องกันตัวเองไม่ได้ Syn. defenselessness
electric fence (n.) รั้วไฟฟ้า
fence (n.) รั้ว See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง Syn. wall, barricade, barrier
fence (n.) ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง) See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence (vt.) ล้อมรั้ว See also: กั้นรั้ว Syn. encircle, surround
fence (vt.) ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง) See also: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence (vi.) พูดหลบหลีก See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม Syn. dodge, hedge, parry Ops. confront
fence (vi.) โต้เถียง See also: โต้แย้ง
fence about with (phrv.) ควบคุมด้วย See also: ป้องกันด้วย Syn. hedge about with
fence around with (phrv.) ควบคุมด้วย See also: ป้องกันด้วย Syn. hedge about with
fence in (phrv.) กั้นด้วยรั้ว See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว Syn. hedge in, hem in
fence in (phrv.) จำกัด See also: ล้อมรอบ Syn. hem about
fence off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off, wall off
fence off (phrv.) ต่อสู้กับ See also: จัดการกับ Syn. fend off
fence out (phrv.) ป้องกันไม่ให้เข้าร่วม
fence out (phrv.) กั้นไม่ให้เข้ามาด้วยรั้ว See also: ปิดกั้นไว้ด้านนอกด้วยรั้ว
fence round with (phrv.) ควบคุมด้วย See also: ป้องกันด้วย Syn. fence about with
fence with (phrv.) ล้อม...ด้วยรั้ว See also: กั้นรั้ว
fence with (phrv.) ต่อสู้ด้วยดาบ
fence with (phrv.) โต้แย้งกับ (อย่างช่ำชอง)
fenced (sl.) โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์) See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
fencer (n.) นักสู้ที่ใช้ดาบ See also: นักรบที่ใช้ดาบ Syn. gladiator, dueler
offence (n.) การรุก Syn. attack, aggression Ops. defense
offence (n.) ความรู้สึกขุ่นเคือง Syn. resentment, indignation, umbrage
offence (n.) การกระทำผิดกฎหมาย Syn. crime, misdemeanour
offence (n.) การทำให้ขุ่นเคือง See also: การทำให้ไม่พอใจ Syn. outrage, insult, upset Ops. pleasure
take offence at (idm.) ขุ่นเคืองกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
rail fencen. รั้ว,รั้วราว
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
snow fencen. รั้วกั้นหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fence diagramแผนภาพรั้ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flagrant offenceความผิดซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictable offenceความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
same offenceความผิดอันเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
serious offenceคดีอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences triable either wayความผิดที่อาจใช้วิธีพิจารณาคดีได้สองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defenceป้องกันตัวเอง [การแพทย์]
Fences, Picketคล้ายรั้วบ้าน [การแพทย์]
predicate offenceความผิดมูลฐาน [การทูต]
punishable offenceการกระทำผิดที่มีโทษตามกฎหมาย [การทูต]
Snow fenceรั้วกั้นหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบี่กระบอง (n.) swordplay (for self-defence and physical training) See also: contest with swords, clubs or other weapons
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
MOD (abbr.) คำย่อของ Ministry of Defence
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
กระทรวงกลาโหม (n.) Ministry of Defence
กลาโหม (n.) Ministry of Defence Syn. กระทรวงกลาโหม
กห (n.) Ministry of Defence See also: MOD Syn. กระทรวงกลาโหม
กั้นรั้ว (v.) fence See also: put up a fence Syn. ล้อมรั้ว
คดีอุกฉกรรจ์ (n.) serious offence Ops. คดีมโนสาเร่
ถือเป็นอารมณ์ (v.) take offence See also: worry, mind, care about, take to heart
ถือโทษ (v.) take offence
ฟันดาบ (n.) fence
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
รั้ว (n.) fence See also: hedge, rampart, palisade
ล้อมรั้ว (v.) fence See also: stockade
อาบัติ (n.) offence See also: infringement, misdemeanor, offense Syn. บาป, ความผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
Keep away from the fenceถอยออกห่างจากรั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ
Look what the kids did to my fence. 8 and 9-year-olds...ดูที่เด็กๆ ทํากับรั้วผมสิ เด็ก 8 กับ 9 ขวบ...
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
Yeah, I'd like to see you try and climb over this fence and get me, fat ass!ใช่ ฉันอยากเห็นลุงปีนรั้วมาจับฉันจัง ไอ้ตูดใหญ่!
I was learning to fence, to fight, anything anyone would teach me.ข้าได้เรียนฟันดาบ , การต่อสู้ , ทุกๆอย่างที่มีคนสอนข้า
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา
The Agency has gotta get off the fence, Russell.หน่วยงานได้ต้องได้รับการปิดรั้วที่รัสเซล
This is no way to live. I'm no fence jumper.ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ ผมไม่ใช่นักวิ่งราว
I come from a long line of fencers. I have royal Bavarian blood.ฉันมาจากสายเลือดของนักสู้ มีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียน
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
[ Chuckling ] 6,000 kilograms of electrified fences, ceramic insulators, three cubic meters of air space per prisoner.รั้วคู่ใช้ลวดหนาม 1200 กิโลกรัม กับสายไฟฟ้าอีก 600 กิโล แล้วก็พื้นที่สำหรับคนงาน

*fence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, 围篱 / 圍籬] fence; paling
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 栫] fence; palisade
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, 篱笆 / 籬笆] fence (esp. of bamboo or wood railings)
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, 藩篱 / 藩籬] hedge; fence; (fig.) barrier
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, 隔断 / 隔斷] partition; to stand between; wall or fence serving as partition
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, 谢罪 / 謝罪] apology (for an offence)
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, 偶犯] casual offender; casual offence
[zhà, ㄓㄚˋ, 栅 / 柵] fence
栅栏[zhà lán, ㄓㄚˋ ㄌㄢˊ, 栅栏 / 柵欄] fence
竹篱笆[zhú lí bā, ㄓㄨˊ ㄌㄧˊ ㄅㄚ, 竹篱笆 / 竹籬笆] fence
围栏[wéi lán, ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ, 围栏 / 圍欄] fencing; railings; fence
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, 死罪] mortal crime; capital offence
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, 手无寸铁 / 手無寸鐵] unarmed and defenceless

*fence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence
オーバーフェンス[, o-ba-fensu] (n) over fence
オイルフェンス[, oirufensu] (n) oil fence; (P)
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus
タイムフェンス[, taimufensu] (n) {comp} time fence
ディフェンス[, deifensu] (n) defense; defence; (P)
デフコン[, defukon] (n) defense condition; defence condition
フェンス[, fensu] (n) fence; (P)
ペンキ塗り[ペンキぬり, penki nuri] (n) painting (houses, fences, etc.)
マンツーマンディフェンス[, mantsu-mandeifensu] (n) man-to-man defense; man-to-man defence
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force)
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
剣士[けんし, kenshi] (n) swordsman; swordswoman; fencer; (P)
剣客[けんかく;けんきゃく, kenkaku ; kenkyaku] (n) fencer; swordsman
剣豪[けんごう, kengou] (n) master fencer
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
国防会議[こくぼうかいぎ, kokuboukaigi] (n) (1) (Japanese) National Defense Council (1956-86) (Defence); (2) National Security Council (USA)
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
垣根[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P)
垣根越しに見る[かきねごしにみる, kakinegoshinimiru] (exp,v1) to look over the fence
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp,v5s) to fence in; to surround with a wall
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札,守り袋) amulet; charm; talisman; (P)
守り刀[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence
守戦[しゅせん, shusen] (n) war of defense; war of defence; defensive fight; defensive warfare
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P)
弁護団[べんごだん, bengodan] (n) defense counsel; defence lawyer
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.)
弾道ミサイル防衛[だんどうミサイルぼうえい, dandou misairu bouei] (n) ballistic missile defence; ballistic missile defense
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour

*fence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence FR: longer la clôture
ฟันดาบ[n.] (fandāp) EN: fence FR: clôture [f]
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
กั้นคอก[v. exp.] (kan khøk) EN: fence in FR:
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: offense ; offence (Am.) FR:
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: criminal offence ; violation FR: violation [f]
การพิทักษ์[n.] (kān phithak) EN: defence FR: protection [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: self-defence FR:
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture
การต้าน[n.] (kān tān) EN: defence FR:
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]
ฆ่าคนเพื่อป้องกันตัว[v. exp.] (khā khon ph) EN: kill in self-defence FR:
ข้ามรั้ว[v. exp.] (khām rūa) EN: cross a fence ; go over a fence FR:
ข้อกล่าวอ้าง[n.] (khøklāo-āng) EN: excuse ; defence FR:
ข้อต่อสู้[n. exp.] (khø tøsū) EN: defence FR: défense [f]
เครื่องป้องกัน[n. exp.] (khreūang pǿ) EN: defences FR:
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai r) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ความผิดเกี่ยวกับ[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences relating to ; offenses relating to (Am.) FR:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences against property ; offenses against property (Am.) FR:
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร[n. exp.] (khwām phit ) EN: customs offence FR:
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:
กระทรวงกลาโหม[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Defence FR: ministère de la Défense [m]
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทู้[n.] (krathū) EN: bamboo stump fence post ; fence post FR:
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ng) EN: Finance Department ; Ministry of Defence FR:
ล้อมรั้ว[v. exp.] (løm rūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around FR: clôturer ; enclore
แมะ[v.] (mae) EN: get rid of ; fence FR:
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence ; sharpened stakes FR:
นิสสัคคิยปาจิตตีย์[n.] (nitsakkhiya) EN: offence entailing expiation with forfeiture FR:
ปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Palat krasū) EN: Permanent Secretary of the Ministry of Defence FR:
พยานจำเลย[n. exp.] (phayān jaml) EN: witness for the defence/defense (Am.) FR:
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ระบบป้องกันขีปนาวุธ[n. exp.] (rabop pǿngk) EN: missile defense system (Am.) ; missile defence system FR: système de défense antimissile [m]
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer

*fence* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act
Abwehr {f}defense [Am.]; defence [Br.]
Verteidigungsminister {m}minister of defence
Verteidigungsministerium {n}Ministry of Defence (MOD)
Landesverteidigung {f}national defence
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence
Staketenzaun {m}paling fence
Einfassungszaun {m}perimeter fence
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]
Verfassungsschutz {m}defence of the constitution
Verteidiger {m}defence counsel
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance
Zaunpfosten {m}fence post

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fence*
Back to top