ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offense*, -offense-

offense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offense (n.) การกระทำผิด See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย Syn. felony, crime
offense (n.) การโจมตี See also: การจู่โจม Syn. attack, assault Ops. defence
offense (n.) ความโกรธเคือง See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง Syn. resentment, wrath Ops. pleasure
offenseless (adj.) ซึ่งป้องกันไม่ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว
Wrong person. Forgive me. No offense intended.ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ
You gotta call offense on that shit.นายน่าจะเรียกมันว่าการรุกนะ เมื่อกี๊
That's no offense to you, Adam.-งานเลี้ยงสนุกนะ โดโรที -หาเรื่องกันใช่ไหม
Well, no offense to Aristotle... but in my three years at Harvard...ค่ะ ไม่ได้จะโจมตีอริสโตเติลนะคะ แต่ช่วงสามปีของฉันที่ฮาวาร์ด
I haven't seen an offense that good since I played.ฉันไม่เคยเห็นตัวรุกทำเกมส์เก่งหยังงั้นตั้งแต่สมัยฉันเล่นเลย
It does not take offense and is not resentful."ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน
Concentrate our offense on the diggers. Order the APUs into position.มุ่งโจมตีที่เครื่องเจาะ / เอพียูประจำตำแหน่ง
But since the defendant can repeat another offense she is to be put in the National Psychiatric Hospital.แต่เพราะว่าจำเลยอาจกระทำการที่ขาดสติได้อีก ...เธอจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต
...keep the offense on the field.ตั้งแนวบุกไว้ในสนามครับ
No offense Kyle, next time we're eating out.คราวหน้านะไคล์ เราจะไปกินกันข้างนอกบ้าน

offense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, 检举 / 檢舉] to report (an offense to the authorities); to inform against sb
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 罪行] crime; offense
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation

offense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence

offense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: offense ; offence (Am.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[n. exp.] (khø khatjai) EN: FR: offense [f] ; outrage [m]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ความผิดอันยอมความได้[n. exp.] (khwāmphit-a) EN: compoundable offense FR:
ความผิดอาญา[n. exp.] (khwām phit ) EN: criminal offense FR: acte criminel [m]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
เปรียบเทียบปรับ[n. exp.] (prīepthīep ) EN: fine in settlement of an offense FR:
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รู้สึกไม่ดี[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: take offense ; have bad feelings (about) FR:
ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong ; be in the wrong ; commit an offense FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur ; être dans l'erreur
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe
โทษานุโทษ[n.] (thōsanuthōt) EN: offense FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense ; guilt ; charge ; fault FR: crime [m]
โทษกรณ์[n.] (thōtsakøn) EN: offense ; penalty FR:
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
ความผิดเกี่ยวกับ[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences relating to ; offenses relating to (Am.) FR:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences against property ; offenses against property (Am.) FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ทำให้เคือง[v.] (thamhai khe) EN: offend (make someone offended) FR: choquer ; offenser
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

offense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offense
Back to top