ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misdemeanor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misdemeanor*, -misdemeanor-

misdemeanor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misdemeanor (n.) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย) See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanor (n.) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ Syn. misconduct, misdeed, misbehavior Ops. virtue, morality
English-Thai: HOPE Dictionary
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
ปลงอาบัติ (v.) confess one´s misdemeanors See also: avow one´s sin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're talking, like, misdemeanor kind of trouble or "squeal like a pig" trouble ?เรากำลังคุยถึงเรื่องเบาๆหรือหนักๆล่ะ?
Can anybody tell me where the goddamn misdemeanor A-forms are kept?มีใครบอกได้บ้างว่าแบบฟอร์มบ้าๆ นั่นอยู่ไหน
That's a lot more than a misdemeanor these days.รู้มั้ยว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แค่คดีเล็กๆ แล้ว
Yeah,four misdemeanor explosives charges.ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับระเบิด 4 คดี
Everybody with your misdemeanor experience.ทุกคนรวมทั้งคุณมีความผิดสถานเบา
Sheriff Bon says you've been charged with misdemeanor assault with a firearm about three times.นายอำเภอ บอน บอกว่า คุณเคยถูกจับ ในคดีอาญา ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ตั้ง 3 ครั้ง
Your misdemeanor aside, my dad is an incredibly paranoid person, and I'm sure that this isn't his real address.นอกเหนือจากความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆ พ่อผมเป็นคนที่ระวังตัวเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่า นี่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาหรอก.
This is misdemeanor vandalism.นี่เป็นเรื่องการทำลายทรัพย์สินที่ไม่ร้ายแรงนัก
Most of them have misdemeanor bar fights on their record.ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์
Yeah, this is one busy guy-- assault and battery, couple of B and Es, animal cruelty, misdemeanor possession, and half a dozen weapons charges.ใช่ หมอนี่ไม่ใช่เล่น ประทุษร้ายและทำร้ายร่างกาย งัดแงะบุกรุก 2-3 ครั้ง ทารุณสัตว์ ครอบครองยาเสพติด
Three priors for misdemeanor possession, served one year off a cocaine rap, released on probation last month.ถูกจับสามครั้งในคดีอาญา ติดคุกหนึ่งปี โทษฐานมีโคเคนในครอบครอง ถูกปล่อยออกจากคุกเดือนที่แล้ว อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน
All right... misdemeanor possession charge...แคล ลิโทอา ความผิดเล็กน้อย ข้อหาครอบครองยาเสพติด

misdemeanor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour

misdemeanor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:

misdemeanor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misdemeanor
Back to top