ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palisade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palisade*, -palisade-

palisade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palisade (n.) รั้วไม้ Syn. picket, stake
palisade (vt.) กั้นรั้วไม้ See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
palisades (n.) หน้าผา (ที่เป็นแนวตามแหล่งน้ำ) See also: แนวผาสูงชัน
English-Thai: HOPE Dictionary
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can see something now coming into sight above the Palisades.ฉันเห็นอะไรบางอย่างกำลังบินเข้ามา มันกำลังอยู่เหนือตึกพาลีซาเด๊ส
These Palisades are a monument to the breakup of the supercontinent Pangaea.การล่มสลายของ ทวีปซุปเปอร์ เพงเกยะ ลำดับของการปะทุของภูเขาไฟ
Have a kid with a sprained ankle in Beverly Hills and twins with possible whooping cough in the Palisades right after.มีเด็กข้อเท้าแพลงในเบเวอร์ลีฮิลส์ และหลังจากนั้นก็มีฝาแฝดที่อาจจะเป็นโรคไอกรน ในพาลิเซดส์
Residents in Malibu and parts of Pacific Palisades today Are reporting moderate damage and no injuries after what...ที่พักในมาลิบูและPacificPalisades รายงานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ.

palisade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 栫] fence; palisade

palisade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱杭[らんぐい, rangui] (n) palisade
柵状組織[さくじょうそしき, sakujousoshiki] (n) palisade layer
断崖[だんがい, dangai] (n) palisade; cliff

palisade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพนียด[n.] (phanīet) EN: corral ; elephant palisade ; stockade ; elephant pen FR:
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]

palisade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palisadenzaun {m}; Palisade
Palisade {f} | Palisaden
Palisadenabsperrung {f}palisaded
Palisadenzaun {m}palisade trench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palisade
Back to top