ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gladiator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gladiator*, -gladiator-

gladiator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gladiator (n.) นักต่อสู้กับคนหรือสัตว์ในสมัยโรมัน Syn. combatant
English-Thai: HOPE Dictionary
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
English-Thai: Nontri Dictionary
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก
Still, three years at Marion, fucking gladiator camp, you expect him to come back a model citizen?จนกระทั่งสามปีที่แมเรียน ค่ายนักรบห่าเหว คุณคาดหวังให้มันกลับมาเป็นพลเมืองตัวเอย่างเหรอ ?
A gladiator ... not fear death.แกดิเอเตอร์ไม่เคยกลัวความตาย
If it had entered the arena any gladiator here, his head would not have been from your body.ถ้าสปาทาคัสเจอกับแกรดีเอเตอร์ของที่นี่ หัวเขาคงจะหลุดออกจากตัว
At a gladiator school.ที่โรงเรียนแกดิเอเตอร์
I've never seen a gladiator fuck before....ข้าไม่เคยเห็นกลาดิเอเตอร์ร่วมเพศมาก่อนเลย
And a large matter of debt to the gladiator barca,และหนี้ที่มากมายแก่บาร์กา
A gladiator does not fear death.กลาดิเอเตอร์ไม่กลัวที่จะต้องตาย
As much regret results from selling a gladiator like crixus,ในเมื่อมันนำผลดีแก่เรา จากการขายแกลดิเอเตอร์เช่นคริกซัส,
Mmm, a gladiator of your own!อืม แกดิเอเตอร์ที่เป็นของเจ้า
Your days as a gladiator are past.เวลาของเจ้าในฐานะแกลดิเตอร์ได้ผ่านไปแล้ว
In ancient Rome, the winning gladiator was the recipient of gifts.ในกรุงโรมโบราณ, was ชนะ Gladiator ผู้รับของขวัญ

gladiator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角斗士[jiǎo dòu shì, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄕˋ, 角斗士 / 角鬥士] gladiator

gladiator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラディエーター[, guradeie-ta-] (n) gladiator
剣闘士[けんとうし, kentoushi] (n) gladiator
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter

gladiator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกลดิเอเตอร์[n.] (klaēdi-ētoē) EN: gladiator FR: gladiator [m]

gladiator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gladiator {m} | Gladiatoren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gladiator
Back to top