ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fence, *fence*,

-fence- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
Yeah, I'd like to see you try and climb over this fence and get me, fat ass!ใช่ ฉันอยากเห็นลุงปีนรั้วมาจับฉันจัง ไอ้ตูดใหญ่!
This is no way to live. I'm no fence jumper.ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ ผมไม่ใช่นักวิ่งราว
Cough for me, Mother. They say to fall against the fence is a kindness.อย่าคิดสั้นยังงั้น คลาร่า
I've been ranging across this country, me and Blue Boy, digging oil with the Cherokee, riding fence with the Navajo, gettin' caught up in white man's wars.ผมเดินทางไปทั่วประเทศ ผมและบลูบอย ขุดน้ำมันกับเชอโรกี ขี่ม้ารอบดินแดนกับ พวกนาวาโฮ ใกล้เข้ามาแล้ว ในสงครามของพวกคนขาว
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก
How many is it gonna take... for the state to put a fence up?ไปกี่ตัวล่ะเนี่ย... กี่ปีกี่ชาติก็ไม่ยอมทำรั้วกั้นซะที
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?
First squad will spread along the south fence and lay down suppressing fire to the enemy rear.หน่วยรบที่หนึ่งจะแปรแถวเพื่อครอบคลุมรั้วทางใต้ และเข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกัน.. ในส่วนของข้าศึกจากด้านหลัง
Stick with me till we get the fence line.อยู่กับผมจนกว่าจะถึงแนวรั้วนะ
He busted open an underwater fence and released them back into the ocean.เขาทำให้รั้วให้น้ำแตกออก แล้วก็ปล่อยพวกมันออกไปสู่มหาสมุทร

-fence- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, 篱笆 / 籬笆] fence (esp. of bamboo or wood railings)
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, 隔断 / 隔斷] partition; to stand between; wall or fence serving as partition

-fence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーフェンス[, o-ba-fensu] (n) over fence
タイムフェンス[, taimufensu] (n) {comp} time fence
垣根越しに見る[かきねごしにみる, kakinegoshinimiru] (exp,v1) to look over the fence
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp,v5s) to fence in; to surround with a wall
柴垣[しばがき, shibagaki] (n) brushwood fence
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence
網代垣[あじろがき, ajirogaki] (n) wicker fence
腰垣[こしがき, koshigaki] (n) waist-high fence
船板塀[ふないたべい, funaitabei] (n) fence made from disused ship planks
虎落笛[もがりぶえ, mogaribue] (n) winter wind whistling through a bamboo fence
袖垣[そでがき, sodegaki] (n) low fence flanking a gate or entrance
首鼠両端[しゅそりょうたん, shusoryoutan] (n) being unable to make up one's mind; sitting on the fence
駒寄せ[こまよせ, komayose] (n) small fence to keep out people and horses

-fence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence FR: longer la clôture
ฟันดาบ[n.] (fandāp) EN: fence FR: clôture [f]
กั้นคอก[v. exp.] (kan khøk) EN: fence in FR:
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture
ข้ามรั้ว[v. exp.] (khām rūa) EN: cross a fence ; go over a fence FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: bamboo stump fence post ; fence post FR:
ล้อมรั้ว[v. exp.] (løm rūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around FR: clôturer ; enclore
แมะ[v.] (mae) EN: get rid of ; fence FR:
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence ; sharpened stakes FR:
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วบ้าน[n. exp.] (rūa bān) EN: house fence ; fence FR:
ซ่อมรั้ว[v. exp.] (sǿm rūa) EN: mend a fence FR: réparer une clôture
ตีรั้ว[v. exp.] (tī rūa) EN: fence ; make a fence ; put in a fence FR:
วดี[n.] (wadī) EN: fence FR: mur [m]

-fence- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Staketenzaun {m}paling fence
Einfassungszaun {m}perimeter fence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fence-
Back to top