ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encircle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encircle*, -encircle-

encircle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encircle (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม, ล้อมวง Syn. circle, enclose, girdle, surround
encirclement (n.) การล้อมวง See also: การล้อมรอบ Syn. enclosure
English-Thai: HOPE Dictionary
encircle(เอนเซอร์'เคิล) {encircled,encircling,encircles} vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ., See also: encirclement n. ดูencircle
English-Thai: Nontri Dictionary
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีวง (v.) encircle See also: make a wide sweep Syn. ล้อมวง, โอบล้อม, ตีวงล้อม, ขยายวง
ตีวงล้อม (v.) encircle See also: make a wide sweep Syn. ล้อมวง, โอบล้อม, ขยายวง
ตีวงโค้ง (v.) encircle Syn. โอบรอบ, ล้อม
รุมล้อม (v.) encircle See also: crowd around, surround, encompass
อ้อม (v.) encircle Syn. โอบรอบ, ตีวงโค้ง, ล้อม
แวง (v.) encircle See also: surround Syn. ล้อมรอบ, ล้อมวง
โอบ (v.) encircle See also: surround Syn. ล้อมรอบ
โอบรอบ (v.) encircle Syn. ตีวงโค้ง, ล้อม
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
วงล้อม (n.) encirclement
ทรงกลด (v.) be encircled by a halo See also: have a halo, be surrounded by a corona
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we must all arrive at the kitchen at the same moment to encircle them.ทุกคนต้องไปให้ถึงครัว ในเวลาเดียวกันเพื่อโอบล้อมพวกมัน
In Hot Gates, You can completely encircle Leonidas.เจ้าต้องการอะไรตอบแทนละ?
Can we really encircle so much territory?เราจะยึดดินแดน ได้มากขนาดนั้นเลยหรือ ?
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้"
The enemy has encircled us and we can only escape westwardเราตกอยู่ในวงล้อม มีเพียงช่องว่างทางตะวันตก

encircle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 圜] circle; encircle
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
包围[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, 包围 / 包圍] surround; encircle

encircle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P)
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement
囲む[かこむ, kakomu] (v5m,vt) to surround; to encircle; (P)
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out

encircle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
จุกช่องล้อมวง[v.] (jukchǿngløm) EN: encircle an area and close the entrance for protection FR:
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
อ้อม[v.] (øm) EN: encircle FR:
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege FR: entourer ; encercler
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
รุมล้อม[v. exp.] (rum løm) EN: encircle ; crowd around ; mob FR: encercler
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle FR: encercler ; entourer d'un cercle
ทรงกลด[v. exp.] (songklot) EN: be encircled by a halo ; have a halo ; have a penumbra FR:
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement FR:
วงล้อม[v.] (wongløm) EN: be encircled ; be surrounded (by) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encircle
Back to top