ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*excellent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excellent, -excellent-

*excellent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excellent (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด Syn. superior, outstanding
excellent or impressive thing (n.) สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
excellently (adv.) อย่างดีเยี่ยม See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด Syn. outstandingly
English-Thai: HOPE Dictionary
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
English-Thai: Nontri Dictionary
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบทแตก (v.) have an excellent act See also: perform very well
ชิ้นเยี่ยม (adj.) excellent See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเอก
ชิ้นโบว์แดง (adj.) excellent See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful Syn. ชิ้นเอก
ดีมาก (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ดีเยี่ยม, ประเสริฐ
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดีเลิศ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb, best, chief, paramount Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ประเสริฐ
ดีเด่น (v.) be excellent See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) excellent Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
ดีเยี่ยม (v.) be excellent See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเลิศ
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดียิ่ง
ดีเลิศ (v.) be excellent See also: be supreme, be superior Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ล้ำเลิศ
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: supreme, superior, outstanding Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ล้ำเลิศ
ดีเลิศ (v.) be excellent See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเยี่ยม
ทัสนานุตริยะ (n.) excellent vision See also: excellent sight-seeing, excellent thing, the preeminent sight
ทิพยรส (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม, รสเลิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี
Oh, excellent judge, yeah, sure...โอ้ วิจารณ์ได้ดี ใช่ ไม่จริงง
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ
I have an excellent German Riesling. 1 937. Mmm, French.เยอรมันริซลิ่ง 1937...
Very good, very good. Excellent. 3 buckets.วิเศษมาก สามถังเหรอ เยี่ยมยอด

*excellent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, 佳酿 / 佳釀] excellent wine
[yōu, ㄧㄡ, 优 / 優] excellent; superior
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, 优质 / 優質] excellent quality
[gě, ㄍㄜˇ, 哿] excellent; happy; well-being
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 奂 / 奐] excellent; surname Huan
[yī, ㄧ, 祎 / 禕] excellent; precious; rare; fine; used in given names
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, 高超] excellent; superlative
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, 名优 / 名優] outstanding; excellent quality
[zhān, ㄓㄢ, 詹] surname Zhan; excellent; verbose
[jiā, ㄐㄧㄚ, 佳] excellent
[jiā, ㄐㄧㄚ, 嘉] excellent
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, 优秀 / 優秀] outstanding; excellent
棒极了[bàng jí le, ㄅㄤˋ ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 棒极了 / 棒極了] super; excellent

*excellent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent
バッチグー[, bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent!
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent
佳什[かじゅう, kajuu] (n) excellent poem
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
好個[こうこ, kouko] (n) excellent; fine; pertinent
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P)
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent animal
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article
重畳[ちょうじょう, choujou] (adj-t,adv-to) (1) placed one upon another; piled up; (2) excellent; splendid
高論卓説[こうろんたくせつ, kourontakusetsu] (n) an excellent opinion; an insightful view
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent

*excellent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคคะ[adj.] (akkha) EN: excellent FR:
อัจฉริยลักษณ์ ; อัจฉริยลักษณะ[n.] (atchariyala) EN: excellent manner FR:
อัสดร[n.] (atsadøn) EN: excellent horse FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ชิ้นโบว์แดง[X] (chin bō daē) EN: excellent FR:
ชิ้นเอก[adj.] (chin-ēk) EN: outstanding ; excellent FR:
ชิ้นเยี่ยม[X] (chin yīem) EN: excellent FR:
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ดีมากเชียว[adj.] (dī māk chīo) EN: great FR: excellent ; super (fam.)
ดีมากเลย[adj.] (dī māk loēi) EN: great ; superb FR: excellent ; super (fam.)
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
เอกอุ[adj.] (ēk-u) EN: excellent FR:
เอกอุดม[adj.] (ēk-udom) EN: excellent FR:
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
กันลอง[adj.] (kanløng) EN: excellent FR:
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso FR: émérite
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
ขั้นดีเยี่ยม[adj.] (khan dī yīe) EN: excellent FR:
คุณภาพเยี่ยม[adj.] (khunnaphāp ) EN: FR: d'excellente qualité
ความคิดที่ดีมาก[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: great idea FR: excellente idée [f]
ความคิดที่ดีทีเดียว[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: good idea FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
เลิศยิ่ง[adj.] (loēt ying) EN: excellent FR:
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
ลอยเมฆ[adv.] (løimēk) EN: excellently FR:
มงกุฎ[adj.] (mongkut) EN: supreme ; highest ; excellent FR:

*excellent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *excellent*
Back to top