ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-done

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-done*, -well-done-

well-done ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-done (adj.) ซึ่งทำได้ดี See also: ซึ่งทำได้ถูกต้อง Syn. excellent, done, impressive
well-done (adj.) สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)
English-Thai: HOPE Dictionary
well-done(เวล'ดัน) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีสมรรถภาพดี,ทำได้ดี, (เนื้อ) ต้มจนสุกทั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if we're making exceptions for a job well-done... how about a kiss, like in the movies?งั้น ถ้าเราจะเปลี่ยนข้อยกเว้น เพื่องานที่สำเร็จ... เปลี่ยนเป็นจูบเหมือนอย่างในหนังเป็นไง
BLT, cheeseburger, well-done, fried egg on white, hot wings, smoked sausage, tuna melt, and the chicken fried steak must be for you.BLT,ชีทเบอร์เกอร์ เรียบร้อย ใข่คน,ปีกไก่ทอด ใส้กรอกรมควัน
If I find him, do you want him crispy or well-done?ถ้าผมเจอเขา จะให้เอาแบบกรอบเกรียมหรืออย่างสุก?
No, they're well-done. that's the way I like them.ไม่เลย สุกกำลังพอดีต่างหาก แบบที่ผมชอบเลยครับ
Okay, who wants well-done? Because they're all well done.เอาหล่ะต้องการแบบสุกกำลังดี เพราะว่ามันสุกกำลังดีทั้งหมด

well-done ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルダン;ウエルダン[, uerudan ; uerudan] (n) well-done
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned
大出来[おおでき, oodeki] (n) well-made; well-done; great success

well-done ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ทำดี[adj.] (tham dī) EN: well-made ; well-done FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-done
Back to top