ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excellent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excellent, *excellent*,

-excellent- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบทแตก (v.) have an excellent act See also: perform very well
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี
Oh, excellent judge, yeah, sure...โอ้ วิจารณ์ได้ดี ใช่ ไม่จริงง
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ
I have an excellent German Riesling. 1 937. Mmm, French.เยอรมันริซลิ่ง 1937...
No, I don't see the need. We are making excellent time.ไม่จำเป็น เราทำเวลาได้ดีอยู่แล้ว

-excellent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, 佳酿 / 佳釀] excellent wine
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, 优质 / 優質] excellent quality
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, 名优 / 名優] outstanding; excellent quality

-excellent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent
佳什[かじゅう, kajuu] (n) excellent poem
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P)
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent animal
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article
高論卓説[こうろんたくせつ, kourontakusetsu] (n) an excellent opinion; an insightful view

-excellent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคคะ[adj.] (akkha) EN: excellent FR:
อัจฉริยลักษณ์ ; อัจฉริยลักษณะ[n.] (atchariyala) EN: excellent manner FR:
อัสดร[n.] (atsadøn) EN: excellent horse FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ชิ้นโบว์แดง[X] (chin bō daē) EN: excellent FR:
ชิ้นเอก[adj.] (chin-ēk) EN: outstanding ; excellent FR:
ชิ้นเยี่ยม[X] (chin yīem) EN: excellent FR:
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ดีมากเชียว[adj.] (dī māk chīo) EN: great FR: excellent ; super (fam.)
ดีมากเลย[adj.] (dī māk loēi) EN: great ; superb FR: excellent ; super (fam.)
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
เอกอุ[adj.] (ēk-u) EN: excellent FR:
เอกอุดม[adj.] (ēk-udom) EN: excellent FR:
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
กันลอง[adj.] (kanløng) EN: excellent FR:
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso FR: émérite
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
ขั้นดีเยี่ยม[adj.] (khan dī yīe) EN: excellent FR:
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
เลิศยิ่ง[adj.] (loēt ying) EN: excellent FR:
มงกุฎ[adj.] (mongkut) EN: supreme ; highest ; excellent FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เป็นเลิศ[adj.] (pen loēt) EN: excellent ; superb; brilliant FR: excellent ; superbe ; fameux
ไพสิฐ[adj.] (phaisit) EN: excellent FR:
พันเลิศ[adj.] (phanloēt) EN: excellent FR:
พสุ[adj.] (phasu) EN: excellent ; superb FR: excellent
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant

-excellent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excellent-
Back to top