ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ending*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ending, -ending-

*ending* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascending (adj.) ขึ้น Syn. ascendant, rising
attending (prep.) เข้าร่วม
attending (n.) การพยาบาล Syn. fostering
bending (n.) ความลาดเอียง See also: การเบี่ยง, การโอน Syn. sloping, moving downward
blending (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
blending (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
condescending (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
condescending (adj.) ซึ่งทระนง See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว Syn. arrogant, snobbish Ops. humble, modest
condescending (adj.) ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
condescendingly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, snobbisharrogant, snobbishly Ops. humbly, modestly
depending on (adv.) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ending (n.) ความตาย Syn. death
ending (n.) ช่วงสุดท้าย See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป Syn. closing, conclusion, finish Ops. opening
ending (n.) วิธีการจบ
ending (n.) ส่วนท้ายของคำ See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
extending far down from the top or surface (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก Ops. shallow
extending far downward (adv.) ลึกมาก Syn. far below the surface Ops. shallow
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous
impending (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า See also: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา
intending (adj.) ซึ่งมีใจโน้มเอียง Syn. inclined, liking
intending (adj.) ซึ่งอยากจะเป็น See also: ซึ่งหวังว่าจะเป็น Syn. prospective
mending (n.) เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม Syn. restoring, renovating, repairing
mind-bending (adj.) ซึ่งมีผลต่อจิตใจอย่างมาก
never-ending (adj.) ซึ่งไม่ยอมหมดสิ้น See also: ซึ่งไม่ยอมจบสิ้น Syn. timeless, endless
offending (adj.) ซึ่งขุ่นเคือง Syn. delinquent, opprobrious
overspending (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. improvidence, prodigality
pending (adj.) ซึ่งยังไม่จบสิ้น See also: ยังคาราคาซัง, ยังค้างอยู่ Syn. continuing, unfinished
pending (prep.) ในระหว่าง (เวลา) Syn. while, during
pending (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า Syn. till, until
pretending (n.) การเสแสร้ง Syn. feigning, assumption
prime lending rate (n.) อัตราดอกเบี้ย Syn. prime interest rate
sending (n.) การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ) Syn. launching
spending (n.) การใช้จ่าย (เงิน) See also: การจับจ่ายใช้สอย Syn. disbursement, payout
unbending (adj.) ซึ่งดื้อด้าน See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
unending (adj.) ไม่มีที่สิ้นสุด See also: ถาวร, อมตะ Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless
vending machine (n.) เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ See also: ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
English-Thai: HOPE Dictionary
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต
vending machinen. เครื่องจำหน่ายของเล็ก ๆ ที่ใช้หยอดเหรียญ
English-Thai: Nontri Dictionary
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feminine endingท้ายบาทไม่เน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impending apprehensionการช่วยมิให้ถูกจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendens lis (L.); pending actionsคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending actions; pendens lis (L.)คดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
vending machine insuranceการประกันภัยตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]
Vending machinesตู้ขายของอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดหลั่น (adv.) in descending order See also: in descending order
ไหม (ques.) word ending at the end of the question to be answered ´Yes´ or ´No´
กรมการอาสารักษาดินแดน (n.) defending the territory
การค้อม (n.) bending See also: curving, inclination, leaning Syn. การเหนี่ยว, การน้อม
การช่วย (n.) lending a hand See also: doing a favor Syn. การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์
การน้อม (n.) bending See also: curving, inclination, leaning Syn. การเหนี่ยว, การค้อม
การสงเคราะห์ (n.) lending a hand See also: doing a favor Syn. การอนุเคราะห์, การช่วย
การอนุเคราะห์ (n.) lending a hand See also: doing a favor Syn. การสงเคราะห์, การช่วย
การเกื้อกูล (n.) lending a hand See also: doing a favor Syn. การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การช่วย
การเหนี่ยว (n.) bending See also: curving, inclination, leaning Syn. การน้อม, การค้อม
การโน้ม (n.) bending See also: curving, inclination, leaning Syn. การเหนี่ยว, การน้อม, การค้อม
ร.ด. (n.) defending the territory Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน
เท้าคู้ (n.) bending leg of the table
ไม่มีที่สิ้นสุด (adv.) never-ending Syn. ไม่สิ้นสุด
ไม่สิ้นสุด (adv.) never-ending
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง
Why choose me as your defending officer?ทำไมต้องเลือกฉันเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันของคุณหรือไม่
Will you still be sending me a valentineคุณจะยังคงได้รับการส่งฉันวาเลน ไทน์
I could be handy mending a fuseฉันอาจจะมีประโยชน์การแก้ไขฟิวส์
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล
I sure hope there's a happy ending. I love a happy ending.ขอให้แฮปปี้เอ็นดิ้งเถอะ ฉันชอบจบแบบมีความสุข
I could see it wasrt won'th Spending time with them on earthฉันเห็นได้ว่ามันไม่มีค่า ใช้เวลากับพวกเขาบนพื้นดิน

*ending* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, 出血] bleeding; hemorrhage; fig. spending money
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, 锔子 / 鋦子] cramp for mending pottery
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 辩护人 / 辯護人] defender; defending counsel
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, 结尾 / 結尾] ending; wind up; coda
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, 结末 / 結末] ending; finally
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, 落得] ending up as; leading to; resulting in; in total
[yǐ, ㄧˇ, 迤] extending to
荡气回肠[dàng qì huí cháng, ㄉㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 荡气回肠 / 蕩氣回腸] heart-rending (drama, music, poem etc); deeply moving
喜阳[xǐ yáng, ㄒㄧˇ ㄧㄤˊ, 喜阳 / 喜陽] heliophile; tending towards the sun; heliotropism
侏罗[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, 侏罗 / 侏羅] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, 伤风败俗 / 傷風敗俗] offending public morals (成语 saw)
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, 碍眼 / 礙眼] offending the eye; an eye-sore; in the way
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, 超泛神论 / 超泛神論] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it
悬而未决[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 悬而未决 / 懸而未決] pending a decision; hanging in the balance
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously
辛丑条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 辛丑条约 / 辛丑條約] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, 奴颜婢膝 / 奴顏婢膝] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 乙状结肠 / 乙狀結腸] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 富丽堂皇 / 富麗堂皇] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic
超级[chāo jí, ㄔㄠ ㄐㄧˊ, 超级 / 超級] transcending; high grade; super-; ultra-
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 劦] unending exertion
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
关塞[guān sài, ㄍㄨㄢ ㄙㄞˋ, 关塞 / 關塞] border fort, esp. defending narrow valley
自动售货机[zì dòng shòu huò jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, 自动售货机 / 自動售貨機] vending machine
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality
收场[shōu chǎng, ㄕㄡ ㄔㄤˇ, 收场 / 收場] the end; an ending; to wind down; to conclude
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, 结局 / 結局] conclusion; ending
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 形变 / 形變] deformation; bending
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, 慢长 / 慢長] extremely long; unending

*ending* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball)
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
チョーキング[, cho-kingu] (n) (1) choking; (2) chalking; (3) bending (a guitar string); (P)
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
デッドエンド[, deddoendo] (n) (1) dead end; (2) tragic ending (e.g. of film)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
保留[ほりゅう, horyuu] pending
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order)
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
送り手[おくりて, okurite] sending side
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending
送信側[そうしんがわ, soushingawa] sending entity, sender
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] sending entity, sender
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity
降順[こうじゅん, koujun] descending-order
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key

*ending* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับลด[n. exp.] (andap lot) EN: descending order FR:
อนุกรมลด[n. exp.] (anukrom lot) EN: descending series FR:
อนุกรมเพิ่ม[n. exp.] (anukrom pho) EN: ascending series FR:
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (attrā dokbi) EN: lending rate FR:
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ[n. exp.] (attrā dokbi) EN: minimum lending rate (MLR) FR:
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoe) EN: lending rate FR:
โด่ง[adj.] (dōng) EN: rising ; ascending ; high FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จากน้อยไปมาก[adv.] (jāk nøi pai) EN: in ascending order FR: par ordre croissant
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
การใช้จ่าย[n.] (kān chai jā) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout FR: dépense [f]
การใช้จ่ายของรัฐบาล[n. exp.] (kān chai jā) EN: government spending ; government expenditure FR:
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on food) FR:
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on goods) FR:
การให้ยืม[n. exp.] (kān hai yeū) EN: lending FR:
การแก้ไขกฎหมาย[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amending laws ; amendment FR: amendement [m]
การเกื้อกูล[n.] (kān keūakūn) EN: lending a hand FR:
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[n. exp.] (kān kū ngoe) EN: lending on goods FR:
การลงแรง [n.] (kān longraē) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts FR: dépense d'énergie [f]
การผสม[n.] (kān phasom) EN: mixing ; blending FR: mélange [m] ; mixture [f]
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
กษัย-[pref.] (kasaiya) EN: end ; finality ; ending FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
คดีดำ[n.] (khadīdam) EN: pending case ; undecided case ; pending action ; cases pending FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
คำที่ลงท้ายด้วย[n. exp.] (kham thī lo) EN: words ending with … FR: les mots se terminant par …
ค้างคา[adj.] (khāngkhā) EN: pending ; unresolved FR:
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsan) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ขษัย[n.] (khasai) EN: ending ; termination FR:
ข้อความสุดท้าย[n. exp.] (khøkhwām su) EN: ending FR:
เครื่องขายของอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang kh) EN: vending machine FR: distributeur autmatique [m]
ความสิ้นเปลือง[n.] (khwām sinpl) EN: wastage ; consumption ; spending FR: consommation [f]
เกอว[n.] (koē) EN: [eighth and last of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
เกย[n.] (koēi) EN: [the seventh of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
กน[n.] (kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ] FR:
กด[n.] (kot) EN: [the third of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-d" and "-t" sound at the end of a syllable, a dead ending] FR:
กระชังก้นรั่ว[loc.] (krachangkon) EN: always broke ; spending recklessly FR:
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:

*ending* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstiegshilfe {f}aid in descending
aufsteigend; emporsteigend; steigend {adj} | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key
Riemendurchbiegung {f}belt bending force
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket
Kaltbiegen {n}cold bending
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
biegekritische Drehzahl {f} [techn.]critical bending speed
schäbig; schmuddelig; schmutzig {adj} | schäbiger; schmuddeliger; schmutziger | am schäbigsten; am schmuddeligsten; am schmutzigstendingy | dingier | dingiest
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test
gestreckte Länge {f} (Ventil)length before bending (valve)
schiefe Biegung {f}oblique bending
Artothek {f}picture lending library; art lending library
Biegefestigkeit {f}resistance to bending
Rücknahmeautomat {m} (für Leergut)reverse vending machine
Großeinkauf {m}shopping spree; spending spree
Sisyphusarbeit {f}Sisyphean task; never-ending task
Beendigung {f}ending
Aufbiegung {f}bending up
Verausgabung {f}overspending
Sendefeld {n}sending field

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ending*
Back to top