ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dear, -dear-

*dear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dear (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. loved, beloved
dear (n.) ที่รัก See also: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก Syn. darling
dear (adj.) มีค่า See also: มีเกียรติอย่างยิ่ง Syn. precious
dear (adj.) มีราคาสูง See also: มีราคา, มีมูลค่าสูง Syn. costly, valuable
Dear John letter (sl.) จดหมายที่หญิงสาวเขียนให้แฟนหนุ่มที่เข้าประจำการในกองทัพเพื่อตัดสัมพันธ์รัก
dearie (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน) Syn. deary
dearth (n.) ความขาดแคลน See also: ความอัตคัด Syn. poverty, scantiness
deary (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน)
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
endear to (phrv.) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: น่ารัก, เป็นที่รัก Syn. appealing, likable, lovable
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
hold dear (phrv.) ทำให้มีค่าน้อยมาก Syn. hold cheap
English-Thai: HOPE Dictionary
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
English-Thai: Nontri Dictionary
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่คุณ (n.) my dear lady See also: my good woman, my dear girl/woman
กราบเท้า (v.) Dear Sir
ข้าวยากหมากแพง (n.) dearth See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food Syn. ทุพภิกขภัย
คนโปรด (adj.) dear See also: dearest, favorite, cherished Syn. ที่รักยิ่ง
ดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก
ที่รัก (n.) dear See also: beloved, darling, sweetheart, love, honey Syn. สุดที่รัก, ทูนหัว, สุดสวาท, หวานใจ
ที่รักยิ่ง (adj.) dear See also: dearest, favorite, cherished Syn. คนโปรด
สุดสวาท (n.) dear See also: beloved, darling, sweetheart, love, honey Syn. สุดที่รัก, ทูนหัว, หวานใจ
หัวแก้วหัวแหวน (adj.) dear See also: dearest, favorite, cherished Syn. คนโปรด, ที่รักยิ่ง
แก้วตาดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, ที่รัก, สุดที่รัก
โธ่เอ๊ย (int.) oh,dear! Syn. โธ่เอ๋ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well... Well, my, my dear Quincess... Princess.ก็ก็ของฉันรักของฉัน ควินเสส ปริ๊นเซ
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้!
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์
Mrs. De Winter. Goodbye, my dear, and good luck!ฮึ คุณนายเดอ วินเทอร์ ลาก่อนนะหนู และโชคดีล่ะ
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง
Oh, I see. Dear, oh, dear. I'm sorry.อ๋อ เข้าใจแล้ว ที่รักๆ ผมขอโทษด้วยนะ
Oh, dear. That's one of our treasures, isn't it?นั่นเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของเราไม่ใช่รึ
And how is dear old Max?เอ่อ เเล้วเเม็กซ์เป็นยังไงบ้าง

*dear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 各位听众 / 各位聽眾] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners...
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 情话 / 情話] terms of endearment; words of love
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive
[ài, ㄞˋ, 唉] alas; oh dear
亲爱的[qīn ài de, ㄑㄧㄣ ㄞˋ ㄉㄜ˙, 亲爱的 / 親愛的] dear
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)

*dear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear!
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear!
お前さん;御前さん[おまえさん, omaesan] (n) (1) you; (2) my dear; (3) hey
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P)
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend
であります[, dearimasu] (exp) (pol) (See である) to be (copula)
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary)
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
ディア[, deia] (n) (1) deer; (2) dear
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be)
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
やれ[, yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God!
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P)
出歩く[であるく, dearuku] (v5k,vi) to go out; to take a stroll; to go about
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
妻の命;夫の命[つまのみこと, tsumanomikoto] (n) (arch) (pol) you (referring to one's spouse or partner); dear
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
必死になって[ひっしになって, hisshininatte] (exp) desperately; for one's dear life; (P)
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P)
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible

*dear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิจจา[interj.] (anitjā) EN: Alas! ; Dear me! ; Bless me! FR: Hélas !
บีเยศ[n.] (bīyēt) EN: dear FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
จ๋า[interj.] (jā) EN: yes dear FR:
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กานต์[adj.] (kān) EN: dear ; beloved FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
คุณ...[n.] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Ms ; Mr ; Mrs ; dear FR: M. ; Mme ; Mlle
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
กราบเท้า...[X] (krāp thāo .) EN: Dear Sir ... FR:
ลูกเอ๋ย[n. exp.] (lūk oēi) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
ลุง[n.] (lung) EN: uncle (term of endearment) FR: oncle [m] (terme affectif)
แม่[n. - pr.] (maē) EN: mum (term of endearment) FR: mère [f] (terme affectif)
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่คุณ[n.] (maēkhun) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir FR: ma chère dame
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux
เอ๋ย (...เอ๋ย)[X] (… oēi) EN: dear ... ; little … FR: ... chéri ; … adoré
แพง[adj.] (phaēng) EN: expensive ; dear FR: cher ; onéreux ; coûteux ; chérot (fam.)
เพื่อนแก้ว[n. exp.] (pheūoen kaē) EN: buddy ; dear friend FR:
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
พี่ ...[X] (phī ...) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.) FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
ปรียา[n.] (prīyā) EN: dear FR:
ราคาแพง[adj.] (rākhā phaēn) EN: dear ; high-priced ; expensive FR: cher ; onéreux
เรียน...[n.] (rīen ...) EN: Mr. x ; Dear Mr. x FR: avec les salutations de ... ; cher “x”
เรียนคุณ...[n. exp.] (rīen khun .) EN: My dear ... ; Dear Mr. … FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnā) EN: Dear Madam FR: Chère Madame
สายสวาท[n.] (saīsawāt) EN: darling ; dearie ; deary FR:
ท่านผู้อ่าน[n. exp.] (than phū ān) EN: dear readers FR: chers lecteurs [mpl] ; amis lecteurs [mpl]
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
โถ[X] (thō) EN: what a pity! ; alas! ; oh dear! FR: hélas !
โธ่[int] (thō) EN: Oh! ; Really! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:
โธ่เอ๋ย[int] (thō oēi) EN: Oh! ; Really ! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:

*dear* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest
Mangel {m} (an)dearth (of)
Getreideart {f} | Getreidearten
Kosename {m}term of endearment
Kosewort {n}term of endearment; term of affection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dear*
Back to top