ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beloved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beloved*, -beloved-

beloved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beloved (adj.) เป็นที่รัก See also: ที่รักมาก
beloved (n.) ที่รัก See also: ขวัญใจ Syn. dear
English-Thai: HOPE Dictionary
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญใจ (n.) beloved See also: dear, darling, sweetheart
ทูนหัว (n.) beloved See also: adoring one, dear, darling Syn. ที่รัก, สุดที่รัก
พนิต (adj.) beloved See also: loved Syn. ที่รัก
ยอดสร้อย (n.) beloved
ของรัก (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง, ของรักของหวง
ของรักของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง
ของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของรักของหวง
ดวงแก้ว (n.) beloved person See also: sweetheart, loved one, darling, heart, lover Syn. สุดที่รัก, ที่รัก, ดวงใจ, ดวงตา
มิ่งมิตร (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart Syn. เมียรัก
มิ่งมิตร (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart Syn. เมียรัก
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
น้องที่รัก (n.) beloved younger brother or sister
ปริยานุช (n.) beloved younger brother or sister Syn. น้องที่รัก
คนโปรด (adj.) most beloved See also: favourite
หัวแก้วหัวแหวน (adj.) most beloved See also: favourite Syn. คนโปรด
แก้วตา (n.) one´s beloved
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
Well, I don't have to tell you good folks what has been happening here in our beloved town.พ่อคงไม่ต้องบอกทุกคน... ...ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่เรารัก
And one for Miss Stein, my beloved secretary.และนี่ของคุณสไตน์ เลขาที่รัก
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
We'd like to find out why a woman you don't know should send you a letter beginning "My beloved Barley", and sign herself "Your loving K".เราต้องการที่จะหาว่าทำไมผู้หญิงที่คุณไม่ทราบว่าควรจะส่งจดหมาย เริ่มต้น "ข้าวบาร์เลย์ที่รักของฉัน" และลงนามตัวเอง "K รักคุณ"
As my master returned home to find his beloved Shen lying on the floor.ในฐานะเจ้านายของฉันกลับบ้าน ... ... จะหา Shen ที่รักของเขานอนอยู่บนพื้น
Prince and Company is proud to present our beloved enchanted peasant girl.บริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี ภูมิใจเสนอ ที่รักของพวกเรา สาวน้อยกลอยใจ
And my Anastasia, my beloved grandchild,อนาสเตเชีย หลานสุดที่รักของฉัน
To go through seasons together through change through the ups and downs to be able to look your beloved in the eye and say:ที่จะเดินผ่านฤดูกาลไปด้วยกาล ผ่านการเปลี่ยนแปลง ผ่านทั้งขาขึ้นและลง
I give you the light of Earendil our most beloved star.ข้ามอบสิ่งนี้ให้เจ้า แสงแห่งแอเรนดิล ..... ดวงดาวอันเป็นที่รักที่สุดของพวกเรา
But let me tell you a little something about your beloved dark father.แต่ให้ฉันบอกอะไรเธออย่างเกี่ยวกับคนที่เธอรักเหมือนพ่อ
And now, I think I'd like to visit my beloved pedestal.และบัดนี้ ข้าคิดว่า ข้าอยากกลับไปสู่แท่นบูชาของข้าซะที

beloved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
心爱[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, 心爱 / 心愛] beloved
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved

beloved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child
愛児[あいじ, aiji] (n) beloved child
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun)
愛娘[まなむすめ, manamusume] (n) one's beloved daughter
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter
愛孫[あいそん, aison] (n) one's beloved grandchild
愛息[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy
愛車[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P)

beloved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันท์[adj.] (chan) EN: pleasurable ; beloved ; preferable FR:
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
หัวแก้วหัวแหวน[n.] (hūakaēohūaw) EN: darling ; my beloved FR:
หัวแก้วหัวแหวน[adj.] (hūakaēohūaw) EN: beloved FR:
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved ; darling FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
กันต์[adj.] (kan) EN: beloved FR:
กานต์[adj.] (kān) EN: dear ; beloved FR:
กานดา[n.] (kāndā) EN: beloved ; sweetheart FR:
การเต[n.] (kāntē) EN: beloved FR:
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญใจ[adj.] (khwanjai) EN: favourite ; favorite (Am.) ; beloved FR:
มิ่งมิตร[n.] (mingmit) EN: valued friend ; beloved woman FR: chérie [f]
น่าสวาท[adj.] (nā sawāt) EN: beloved FR:
พระปิยมหาราช[n. prop.] (Phra Piyama) EN: The Great Beloved King ; Chulalongkorn The Great FR:
ปิยะ[n.] (piya) EN: beloved FR:
ปิย-[pref.] (piya-) EN: beloved FR: bien aimé
ปริยานุช[n.] (priyānut) EN: beloved younger brother ; beloved younger sister FR:
สมร[n.] (samøn) EN: beautiful woman ; beloved beautiful woman FR:
สวาท[adj.] (sawāt) EN: lovely ; loveable ; beloved FR:
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
วัลลภ[n.] (wanlop) EN: friend ; beloved one FR:
ยาใจ[adj.] (yājai) EN: beloved ; darling FR: chéri ; charmant ; ravissant
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]
ยอดสร้อย[n.] (yøtsøi) EN: beloved FR: bien-aimé [m[ ; bien-aimée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beloved
Back to top