ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

darling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *darling*, -darling-

darling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
darling (n.) คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก Syn. honey, sweetheart, dear
darling (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: อันเป็นที่รัก Syn. favorite, beloved, dear
darling (n.) บุคคลอันเป็นที่รัก See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ Syn. beloved, dear, sweetheart, love
English-Thai: HOPE Dictionary
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรามสวาท (n.) darling See also: dearie, deary Syn. ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร
สายสวาท (n.) darling See also: dearie, deary Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're too darling and dopey and mildเธอเด็กเกินไป อ่อนเยาว์เกินไป
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด
"My darling Katya...""ที่รักของฉันคัทย่า ... "
Thank you, my darling Agador.ขอบคุณที่รักของฉัน Agador
And darling I'm neverlonely wheneveryou're in sight...และที่รัก ผมไม่เคยว้าเหว่ ตราบใด ที่มีคุณอยู่ใกล้...
My darling boy! How did you get in there?โอ๊ย ลูกรักจ๋า เข้าไปได้ยังไง
Come again, darling Byeแล้วมาอีกนะ ที่รัก บาย
And as usual, my darling girl... and Sam's darling mum was right.และเหมือนเคยที่ที่รักของผม และแม่ที่น่ารักของแซมพูดถูก
"My darling Vera...""วีร่าที่รักยิ่ง... ."
Whore darling ican explain!นางโสเภณี ที่รัก ฉันอธิบายได้
Do you think he'll be like Oh My Darling right away?พี่คิดว่าเค้าจะเชื่อเลยงั้นหรอ
Our darling here's frightened?สาวน้อยคนนี้กำลังหวาดกลัว

darling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
达令[Dá lìng, ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ, 达令 / 達令] Darling (name)
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
宝宝[bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ, 宝宝 / 寶寶] darling; baby
囡囡[nān nān, ㄋㄢ ㄋㄢ, 囡囡] little darling; baby
宠儿[chǒng ér, ㄔㄨㄥˇ ㄦˊ, 宠儿 / 寵兒] pet; favorite; darling
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, 宝贝 / 寶貝] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character

darling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダー[, da-] (n) (abbr) (sl) (See ダーリン) darling
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling
ダーリン[, da-rin] (n) darling; (P)
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P)

darling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
หัวแก้วหัวแหวน[n.] (hūakaēohūaw) EN: darling ; my beloved FR:
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved ; darling FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: darling FR: chérie [f]
กนิษฐา[n.] (kanitthā) EN: sweetheart ; darling FR:
คนรัก[n.] (khon rak) EN: lover ; darling ; boyfriend ; girlfriend FR: amant [m] ; amoureux [m]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ลูกเอ๋ย[n. exp.] (lūk oēi) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
แม่ทูนหัว[n. exp.] (maē thūn hū) EN: godmother ; darling FR:
สายสวาท[n.] (saīsawāt) EN: darling ; dearie ; deary FR:
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
ยาใจ[adj.] (yājai) EN: beloved ; darling FR: chéri ; charmant ; ravissant
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]

darling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückskind {n}darling of fortune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า darling
Back to top