ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*concur*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น concur, -concur-

*concur* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concur (vi.) กระทำร่วมกัน Syn. act together
concur (vi.) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน Syn. coincide, happen together
concur (vi.) เห็นด้วย Syn. accord, be in harmony
concur in (phrv.) เห็นด้วยกับ Syn. concur with
concur with (phrv.) เห็นด้วยกับ
concurrence (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrence (n.) การเห็นพ้องด้วย Syn. agreement, concurrency
concurrency (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, coexistence, concurrence
concurrency (n.) การเห็นพ้องด้วย Syn. agreement, concurrence
concurrent (adj.) ที่กระทำร่วมกัน Syn. cooperating, mutual
concurrent (adj.) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous, coexisting
concurrent (adj.) ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent (adj.) ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. agreeing, harmonious
concurrently (adv.) โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน See also: ในเวลาเดียวกัน Syn. at the same time
concurrently (adv.) พร้อมกับคนอื่น See also: ร่วมกัน Syn. at the same time
concurrently (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. cooperatively
concurring (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
concurring (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
English-Thai: HOPE Dictionary
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concurrentจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควบกัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน
ควบคู่กัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As his doctor, I concur with your views.ในฐานะหมอของเขา ผมเห็นด้วยกับความคิดของท่าน
Allegedly, your situation, for you, would be concurrently improved if I had... $200 in my back pocket right now.คงจะเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ถ้าจะให้เงินผมติดกระเป๋าสัก 200 ก่อน
The ballistic report says, and special agent Colmes concurs, that all five victims were killed with the same weapon, an Ingram MAC-10.ผลการตรวจเขม่าดินปืน และเจ้าหน้าที่พิเศษโคลมระบุเหมือนกัน เหยื่อทั้ง 5 รายถูกยิงด้วยอาวุธกระบอกเดียวกัน ปืนพกสั้นMAC-10
After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.-ยังดี,รถของเขายังอยู่นี่. -เขาใช้รถรางไฟฟ้า. -อะไรน่ะ?
CIA and NCTC concur it is the target, based on reliable intel from the Brits.หน่วยข่าวกรอง กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เห็นตรงกันว่าเป็นเขา ยืนยันว่าเป็นเขา
I concur, but I would suggest we supplement the FBI with a seal squad.ผมเห็นด้วย แต่ผมแนะนำ ให้สนับสนุน FBI ด้วยหน่วยปฏิบัติการซีล
Sheriff Holley? I concur, Your Honor.นายอำเภอฮอลลี่/ ฉันเห็นด้วย ใต้เท้า
I concur, and in the category of takes one to know one...ฉันเห็นด้วยนะ ในแง่ของการมองพวกเดียวกันออกแล้วละก็
How about it, counselor? Do you concur? *แล้วถ้ามีที่ปรึกษาล่ะ คุณเห็นดีเห็นงามด้วยไหม เอานี่ ลูก
I concur with captain rex,ข้าเห็นด้วยกับกัปตันเร็กซ์
Anyone concur with Ken?มีใครเห็นด้วยกับเคนไหม?
I'm afraid I have to concur with my advisor, wisdom Hallyne.ข้าเกรงว่าข้าจะต้องปรึกษา กับที่ปรึกษาข้าดู นักปราชญ์เฮย์ลีน

*concur* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンカレント[, konkarento] (n) concurrent
コンカレントアクセス[, konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] (n) {comp} concurrent processing
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
倶発[ぐはつ, guhatsu] (n,vs) concurrence
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P)
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P)
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P)
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
兼摂[けんせつ, kensetsu] (n,vs) concurrent post
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P)
同感[どうかん, doukan] (n,vs) agreement; same opinion; same feeling; sympathy; concurrence; (P)
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
軌を一にする[きをいつにする, kiwoitsunisuru] (exp,vs-i) to concur; to be the same (thought, opinion, etc.); to have the same way of doing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access
並行[へいこう, heikou] concurrent
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

*concur* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khū) EN: competing firm ; rival firm ; competitor FR: société rivale [f] ; concurrent [m]
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
จวบกัน[adj.] (jūap kan) EN: concurrent FR:
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกัน[n. exp.] (kammasit na) EN: concurrent estates FR:
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันในตลาด[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence sur le marché [f]
การแข่งขันสูง[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence ardue [f]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่แข่งสุดโหด[n. exp.] (khūkhaeng s) EN: FR: concurrent féroce [m]
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน[n. exp.] (khwām dāipr) EN: competitive advantage FR: avantage compétitif [m] ; avantage concurrentiel [m]
ความเที่ยงตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām thīen) EN: concurrent validity FR:
ความตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
ความตรงตามสภาพความเป็นจริง[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เข้าประกวด[n. exp.] (phū khao pr) EN: FR: concurrent [m] ; candidat [m] ; participant [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam kh) EN: competitor ; contestant ; challenger FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently FR:
ระนาบจวบกัน[n. exp.] (ranāp jūap ) EN: concurrent planes FR:
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
เส้นจวบกัน[n. exp.] (sen jūap ka) EN: concurrent lines FR:
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
ต้องกัน[v.] (tǿng kan) EN: agree ; be concurrent FR:
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:
วิชาควบ[n. exp.] (wichā khūap) EN: concurrent course FR:
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer

*concur* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrfachzugriff {m}concurrent access

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *concur*
Back to top