ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-concur-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น concur, *concur*,

-concur- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As his doctor, I concur with your views.ในฐานะหมอของเขา ผมเห็นด้วยกับความคิดของท่าน
CIA and NCTC concur it is the target, based on reliable intel from the Brits.หน่วยข่าวกรอง กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เห็นตรงกันว่าเป็นเขา ยืนยันว่าเป็นเขา
I concur with captain rex,ข้าเห็นด้วยกับกัปตันเร็กซ์
Anyone concur with Ken?มีใครเห็นด้วยกับเคนไหม?
I'm afraid I have to concur with my advisor, wisdom Hallyne.ข้าเกรงว่าข้าจะต้องปรึกษา กับที่ปรึกษาข้าดู นักปราชญ์เฮย์ลีน
Weapons, this is the X.O. I concur with the captain.อาวุธ นี่คือต้นเรือ ผมยึนยัน คำสั่งกับปตัน
I concur with Dr. Heidi's diagnosis.ฉันเห็นด้วยกับการวินิจฉัยของหมอไฮย์ดี้
Daniel and I wouldn't concur with that.แดเนียลกับฉัน จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น
I've taken the opportunity over this past week to observe your Brick in the classroom, and I concur that he shows some reluctance in engaging with his peers.ผมใช้โอกาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสังเกตบริคลูกคุณในชั้นเรียน และผมเห็นว่า เขาแสดงความไม่เต็มใจ

-concur- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -concur-
Back to top