ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coexistence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coexistence*, -coexistence-

coexistence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coexistence (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, concurrency
coexistence (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, concurrence
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]

coexistence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 和平共处 / 和平共處] peaceful coexistence of nations, societies etc
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 共存性] compatibility; the possibility of mutual coexistence

coexistence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
併存;並存[へいぞん;へいそん, heizon ; heison] (n,vs) coexistence
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence
両立[りょうりつ, ryouritsu] (n,vs) compatibility; coexistence; standing together; (P)
共在[きょうざい, kyouzai] (n,vs) coexistence; compresence
共存[きょうぞん(P);きょうそん, kyouzon (P); kyouson] (n,vs) coexistence; (P)
同居[どうきょ, doukyo] (n,vs) coexistence; living together; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs)

coexistence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอยู่ร่วม[n. exp.] (kān yū ruam) EN: coexistence FR: coexistence [f]
การอยู่ร่วมกัน[n. exp.] (kān yū ruam) EN: coexistence ; co-existence ; cohabitation FR: coexistence [f] ; cohabitation [f]
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam) EN: peaceful coexistence ; peaceful co-existence FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
สมพาส[n.] (somphāt) EN: coexistence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coexistence
Back to top