ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อดกลั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อดกลั้น*, -อดกลั้น-

อดกลั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดกลั้น (v.) tolerate See also: be patient, suppress, endure, bear Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ,ผ่าน,ได้รับ,อดทน,อดกลั้น,ทนทุกข์., See also: undergoer n.
withstand(วิธ สแทนดฺ) vt.,vi. ทนต่อ,ต่อต้าน,สกัด,กลั้น,อดกลั้น,อดทน, Syn. resist
English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
stoical(adj) ไม่ยินดียินร้าย,อดกลั้น,ปลงตก
stoicism(n) ความไม่ยินดียินร้าย,ความอดกลั้น,ความปลงตก
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbear (vi.) อดกลั้น See also: อดทน, ข่มใจ, หักห้าม, บังคับใจ Syn. tolerate, abstain, restrain Ops. continue, proceed
hold (vt.) อดกลั้น See also: กลั้น
stifle (vt.) อดกลั้น See also: ระงับ Syn. repress, suppress
submerge (vt.) อดกลั้น See also: ระงับ, เก็บกด, ปิดบัง Syn. hide, suppress
suppress (vt.) อดกลั้น See also: ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต Syn. contain, repress, restrain
withhold from (phrv.) อดกลั้น See also: กลั้นไว้, ระงับ, ยับยั้ง
bate (vt.) อดกลั้น (ความหมายเก่า) Syn. moderate
swallow (vt.) อดกลั้นความรู้สึก See also: ข่มความรู้สึก Syn. suppress, refrain, hold back
play it cool (sl.) อดกลั้นไว้ See also: อดทน, ควบคุมอารมณ์, สงบใจ
repress (vt.) อดกลั้นไว้ See also: ข่มใจไว้ Syn. subdue, subjugate
endurance (n.) ความอดกลั้น See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ Syn. fortitude, patience, perserverance
forbearance (n.) ความอดกลั้น See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ Syn. patience, tolerance Ops. impatience
perserverance (n.) ความอดกลั้น See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ Syn. fortitude, patience
repressed (adj.) ซึ่งอดกลั้น Syn. restricted, silenced, subconscious
repressible (adj.) ซึ่งอดกลั้น
repression (n.) ความอดกลั้น See also: การข่มอารมณ์ Syn. constraint, suppression
repressive (adj.) ซึ่งอดกลั้น Syn. oppressive, restrictive
repressively (adv.) อย่างอดกลั้น
repressiveness (n.) ความอดกลั้น See also: การข่มอารมณ์
repressor (n.) ผู้อดกลั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't do anything but tolerate to himฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนอดกลั้นกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Holding back, suppressing, tolerating, pretending it's fine...หนูเคยทั้งอดทน อดกลั้น ฝืนทนและเสแสร้ง...
No desire without restraintไม่มีความปรารถนา โดยปราศจากความอดกลั้น
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
A selfish ejaculation, the fishy taste of sperm in the mouthความเห็นเเก่ตัวของการไม่อดกลั้น กับกลิ่คาวน้ำกามในปาก
In contemporary France, mistresses are de rigueur and quietly tolerated.ช่วงเวลาเดียวกันในฝรั่งเศส ผู้หญิงถูกเข้มงวดนัก และต้องอดกลั้นอย่างเงียบ ๆ
And I will be patient with you, I will be there on your journey.และฉันจะอดกลั้นกับเธอ และฉันจะอยู่กับเธอในทุกๆที่
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น..
And I'm taking your advice to come out to brooklyn sometime.ฉันกำลังคิดทบทวนตามคำแนะนำของคุณ ที่ให้ฉันอดกลั้น
You see Zobelle, you see Weston, you see any of the crew, you...พวกนายเห็นโซเบลล่า พวกนายเห็นเวสตัน พวกนายเห็นลูกน้องพวกมันทุกคน... ให้พวกนายอดทนอดกลั้นความรู้สึก
Due diligence. Learn.อดทนอดกลั้น เรียนรู้
To tolerate delay.ให้อดกลั้นกับความล่าช้า
Chopper, I have been patient.ชอปเปอร์ นี่ข้าอดกลั้นอยู่นะ
She... tolerated him.เธอ... ต้องอดกลั้นกับเขา
You can't starve yourself, darling.คุณอดกลั้นความกระหายไม่ได้หรอก ที่รัก
Here we will be oppressed no longer.ณ ที่ตรงนี้ เราจะไม่อดทนอดกลั้น กันอีกต่อไปแล้ว
My adopted mother, in addition to being a repressed, codependent doormat was kind of a great Southern cook.แม่เลี้ยงผมน่ะ,ยิ่งไปกว่านั้น ที่ไม่สามารถอดกลั้นเอาไว้ได้ โคเดเพ็นเด๊นท์ ดอร์แมท เป็นอาหารชนิดหนึ่งทางใต้ที่อร่อยมาก
I am not even drunk. My tolerance is, like, way up here.ที่จริงแล้วชั้นไม่เคยดื่มด้วยซ้ำ แต่การอดกลั้นเอาไว้ เหมือนทำให้ต้องมาที่นี่
I admire your restraint.ผมชื่นชมในความอดกลั้นคุณจริง
Those bitches. I tried to be patient but...!ยัยพวกนี้ ฉันพยายามอดกลั้นแล้วนะ...
You know, I believe that true focus lies somewhere between rage and serenity.นายรู้ไหม, ฉันเชื่อว่าสมาธิที่แท้จริง อยู่ระหว่างความแค้นและความอดกลั้น
Remember, the point between rage and serenity."จำไว้นะ มันอยู่ระหว่างความแค้น" "และความอดกลั้น"
I couldn't bear it if I snuffed it out. (DOOR OPENS AND CLOSES) SOOKIE:ฉันไม่สามารถอดกลั้นได้ ถ้าหากฉันนึกถึงรสชาติมัน อีริค!
I'm saving myself for another.ข้าอดกลั้นตัวเอง ไว้กับคนอื่น
Thinking about the entire time, with what I had to put up with and how I endured, I'm unable to just give up.ฉัน.. ตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องอดทนและอดกลั้น ฉันยังไม่ยอมแพ้เลลย
Nik has no tolerance for those who disappoint him.นิคไม่มีความอดกลั้นสำหรับ คนที่ทำให้เขาเสียใจ
Please don't pay any attention to it.ความอดทนและอดกลั้น,เสาะหาเธอ
You know what it took for me to sit there and smile.นายน่าจะรู้ว่า... ฉันต้องพยายามอดทน และอดกลั้นมากแค่ไหน
Enjoying our stalemate.ชื่นชมความอดกลั้นของเรา
Your tolerance isn't what it used to be.ความอดกลั้นของคุณไม่เหมือนแต่ก่อน
Why should we put so much effort into suppressing our most basic natural instincts?ทำไมเราต้องพยายามอดกลั้น ต่อสัญชาตญาณพื้นฐานของธรรมชาติด้วย
Right here today at this gathering if you had been patient.ถ้าตอนรวมพลที่นี่ เจ้ารู้จักอดกลั้นซะบ้าง
You know who isn't?รู้ไหม ใครยังอดกลั้นไหว?
You need to be patient. Give her time.มันต้องรู้จักอดกลั้น ให้เวลาฝ่ายหญิงหน่อย
They have provisions, patience, and strong walls.มันมีเสบียง มีความอดกลั้น มีกำแพงเมืองแข็งแรง
And the longer I hold out, that's when you need to be worried about people like Kat.ยิ่งผมอดกลั้นนานแค่ไหน นั่นคือเวลาที่คุณต้องไปห่วงคนอย่างแคท
And my tolerance ain't what it used to be, and so I would wake up disoriented, not home, not knowing... but really not wanting to know... that I turned them.และความอดกลั้นของฉันก็ไม่เหมือนเดิม ฉันเลยตื่นขึ้นมาแบบจำอะไรไม่ได้ ไม่ได้อยู่บ้าน ไม่รู้อะไรเลย
The food... inedible. The mood... repressed.อาหาร กินไม่ได้ อารมณ์อดกลั้นสุดๆ
Mm, definitely not repressed.อืม ไม่ถึงขนาดอดกลั้นหรอก
I was going to go easy because I heard that you got slapped.เพราะเธอถูกพ่อของเธอตบหน้าแล้ว ฉันถึงอดกลั้นเอาไว้ แต่...
If we swallow our pride and help Flint land the Urca, who else on this island stands to benefit?หากพวกเราอดทนอดกลั้นกลืนศักดิ์ศรีของเรา และช่วยเหลือฟลินท์นำเรือเดอะอูร์คาขึ้นฝั่ง ใครกันที่อยู่บนเกาะนี้ ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่ง

อดกลั้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อดกลั้น
Back to top