ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppressive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppressive*, -oppressive-

oppressive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppressive (adj.) ที่ปกครองอย่างกดขี่ Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive (adj.) ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ See also: ซึ่งทำให้สลดใจ Syn. distressing, grievous
oppressive (adj.) (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely, brutally
English-Thai: HOPE Dictionary
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
English-Thai: Nontri Dictionary
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย
I was worried about as well climate oppressive regimes human rights the big difference between us wasผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน สภาพอากาศ ระบอบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราก็คือ
This is the United States of America in the 21st century, not some oppressive patriarchal regime.ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ยุคแห่งการปกครอง โดยผู้นำที่กดขี่ข่มเหง
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ?
I merely exploited her ambition as a means to free us from the oppressive binds of the Chantry, and create a new world controlled by Mages!ข้าหลอกใช้นาง เพื่อจะให้อิสระแก่พวกเรา จากจุดบอดของวิหาร, และสร้างโลกใหม่ที่ปกครองโดยจอมเวทย์!
Some of these children or their parents are from countries with oppressive military regimes.เด็กบางคนหรือพ่อแม่บางคนที่นี่/Nมาจากประเทศอื่น ที่ถูกกดขี่จากการปกครองของทหาร/Nผมเข้าใจ
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ
They don't stop, and it can get really oppressive.มันทำให้ฉันทุกข์ใจมากๆ

oppressive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[nu:è, ㄜˋ, 虐] oppressive; tyrannical
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)

oppressive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain
高圧的[こうあつてき, kouatsuteki] (adj-na) high-handed; oppressive
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P)
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic
息苦しい[いきぐるしい, ikigurushii] (adj-i) choking; oppressive; suffocating
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P)

oppressive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:

oppressive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druck {m}oppressiveness
drückend; bedrückend {adj}oppressive
drückend; schwül {adj}oppressive
drückend {adv}oppressively
repressiv {adj}oppressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppressive
Back to top