ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุดชะงัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุดชะงัก*, -หยุดชะงัก-

หยุดชะงัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดชะงัก (v.) stop See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb Syn. ขยัก, ระงับ, หักห้าม
หยุดชะงัก (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน Ops. ดำเนินต่อไป
หยุดชะงัก (v.) calm down See also: stop Syn. ซบเซา
English-Thai: HOPE Dictionary
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
derail (vi.) หยุดชะงัก See also: ไม่เป็นไปตามคาด
put the brake on (idm.) หยุดชะงัก See also: หยุดทำ
tie up (vi.) หยุดชะงัก See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง
jib (vi.) หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์) See also: หยุดนิ่ง Syn. balk, stop, recoil
pause (vi.) หยุดชะงักชั่วคราว See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด Syn. freeze, rest, stop Ops. continue
block (n.) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
derailment (n.) การหยุดชะงัก Syn. derangement
hamper (vt.) ทำให้หยุดชะงัก Syn. hinder, hobble, impede Ops. free, liberate
hold (n.) การทำให้หยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า
holdup (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation, slowdown
slowdown (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้
{\pos(190,220)}He thinks Charming's stuck in 1969.เขาคิดว่าชาร์มมิ่งหยุดชะงักในปี1969
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก
Decker froze Bale's accounts.เดคเคอร์ทำให้บัญชีของเบลหยุดชะงัก
The war has been in a deadlock for 2 years now.มันหยุดชะงักมา2ปีแล้ว
His music career derailed due to a heroin addiction, but now he's clean and sober and, at 83, still following his dream.เส้นทางดนตรีของเขาตต้องหยุดชะงักลง เพราะว่าความอยากเป็นฮีโร่ของเขา แต่ตอนนี้เขาสะอาดและมีสติ และ ที่อายุ 83 เขายังคงตามความฝันของเขา
I don't want my daughter's life derailed any further.ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของลูกสาวฉัน ต้องหยุดชะงักอีกต่อไป
Kid, if we have to ramp down for a while, so be it.ไอ้หนู ถ้าเราจำเป็นต้องหยุดชะงัก มันก็ต้องทำ
We are not ramping down.เราจะไม่มีการหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้น
Go ahead, son. "The use of Negroes in the Army Air Corps may yet be halted."เอาเลย "การมี ส่วนร่วมของนิโกรในกองบิน" "อาจจะต้องหยุดชะงัก"
Mud and slush are hampering the Russian armies from Estonia to the Black Sea, but the Germans report a big new Red Army push toward Romania.ทำให้การตอบโต้ของรัสเซียหยุดชะงัก จากเอสโตเนียจนถึงทะเลดำ เยอรมันรายงานว่ามีการส่งกองทัพไปยังประเทศโรมาเนีย
You have to be here in case of a deadlock...คุณต้องอยู่ที่นี่ในกรณีของการหยุดชะงัก ...
Dr. Nelson was a member of the independent review board that halted the trials.ดร.เนลสัน เป็นหนึ่งในสมาชิก ของบอร์ดพิจารณาอิสระ ที่มีส่วนทำให้การทดลองต้องหยุดชะงัก
You do not allow for interruptions when in conference.คุณไม่อนุญาตให้มีการหยุดชะงัก เมื่อในการประชุม
She caught Barry off guard.เธอทำให้แบร์รี่หยุดชะงัก
It was like I'd had the wind knocked out of me.c.bg_transparentเหมือนกับลมหายใจผมหยุดชะงัก/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุดชะงัก
Back to top