ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recoil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recoil*, -recoil-

recoil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recoil (vi.) ถอยหลัง See also: หดตัว Syn. draw back, rebound
recoil (n.) การล่าถอย See also: การถอยกลับ Syn. reaction
recoil from (phrv.) ถอยหนีจาก
recoil on (phrv.) ย้อนกลับไปสู่ See also: ตอบกลับ Syn. rebound on
recoilless (adj.) ซึ่งไม่ถอยหลัง See also: ซึ่งไม่หดตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
recoil(รีคอยล์') vi.,n. (การ) ถอยหลัง,ล่าถอย,หดตัว,ระยะสะท้อนกลับของปืน,แรงสะท้อนกลับมาของปืน, See also: recoilingly adv., Syn. withdraw,finch
English-Thai: Nontri Dictionary
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recoilกรรมสนอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughterการถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว
Everyone she's ever known will recoil from her.ทุกคนที่เธอรู้จัก จะทิ้งเธอไป
She didn't recoil from those creepy cat rescuers or turn away from the pictures of those starving children.เขาไม่ได้กลัวพวก คนจรจัดพวกนั้น หรือหันหน้าหนีจากรูป เด็กที่อดยาก
Did you just recoil from me?เมื่อกี้คุณ สะบัดมือหนีฉันเหรอ?
The recoil is gonna push the nose up, so you need to aim underneath your target.แรงสะท้อนจะทำให้หัวมันเชิดขึ้น เพราะฉะนั้นคุณต้องเล็งให้ต่ำกว่าเป้าหมาย
Even if it doesn't, the recoil from the barrage will put some distance between the paramecium and its attacker.หดตัวจากเขื่อนจะทำให้ ระยะห่างพอสมควร ระหว่าง พารัมอิเสิยม และโจมตีของมัน
The recoil is not to be shunned, it's to be absorbed.หดตัวไม่ได้ที่จะรังเกียจก็จะถูก ดูดซึม
Recoil of your rifle? Right.แรงดีดของปืนใช่ไหม ถูกเผง
Yeah, but strong enough to bury a recoil?ใช่ แข็งแรงพอที่จะต้านแรงสะท้อนเหรอ?
Or a blind man's cane that causes you to recoilตาแก่เฒ่า ถือไม้เท้า คอยสั่งเจ้า ให้ถอยห่าง
This one here produces little recoil.กระบอกนี้ดีดกลับน้อยมาก
Moz: You are looking at an AT4 recoilless rifle.ที่คุณเห็นคือไรเฟิล RT4 ไม่มีรีคอยส์

recoil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后退[hòu tuì, ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ, 后退 / 後退] recoil; draw back; fall back; retreat

recoil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at)
畏縮[いしゅく, ishuku] (n,vs) wince; cower; recoil
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing
反動[はんどう, handou] (n) reaction; recoil; kick; backlash; (P)
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up

recoil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:

recoil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückstoß {m} (Schusswaffe)recoil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recoil
Back to top