ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมิ่น*, -หมิ่น-

หมิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมิ่น (adv.) on the brink of See also: on the verge of Syn. หมิ่นเหม่
หมิ่น (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก Ops. ยกย่อง
หมิ่นน้ำหน้า (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
หมิ่นประมาท (v.) libel Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท Ops. ยกย่อง, ชมเชย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (v.) commit lese majesty
หมิ่นเชิง (v.) tread on someone´s toes Syn. ลบเหลี่ยม
หมิ่นเหม่ (v.) precarious See also: dangerous Syn. ล่อแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
disprizevt. ดูหมิ่น,ดูถูก,รังเกียจ
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
misprize(มิสไพรซ') vt. เกลียด,ชัง,ดูหมิ่น
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innuendo (L.)ถ้อยคำที่ถือว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abusive (adj.) ซึ่งหมิ่นประมาท See also: ซึ่งดูถูก Syn. offensive, sharp-tongued
blaspheme (vt.) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย Syn. defile, desecrate Ops. honor, revere
blaspheme (vi.) พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ Syn. defile, desecrate, profane Ops. honor, revere
blasphemous (adj.) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: อันหยาบคาย Syn. profane, irreligious Ops. religious, pious
blasphemously (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย Syn. profanely
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
contempt (n.) การหมิ่นประมาท See also: การสบประมาท
contemptuous (adj.) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท Syn. disdainful, insulting, scornful
defamatatory (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. libelous
defamation (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย
desecrate (vt.) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. defile, profane Ops. honor, revere
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction
libel (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย Syn. defamation
libel (vt.) ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น Syn. defame
libelant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย Syn. libellant
libellant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย
libellous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory, libelous
libelous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory
look down upon (phrv.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก Syn. disdain, scorn
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น
Don't you blaspheme in here!ไม่ควรดูหมิ่นในที่นี่
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา.
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก
Mr. Wolf, listen. I don't mean disrespect, okay?นายหมาป่าฟัง ผมไม่ได้หมายถึงการดูหมิ่นโอเค?
Don't blaspheme.แกนั่นแหละจะถูกกิน อย่าหมิ่นเทพเจ้า
You have insulted me by every possible method. I must beg to return to the house.คุณได้หมิ่นประมาทฉันในทุกๆ สิ่ง ฉันต้องขอร้องไม่ให้คุณกลับมาที่บ้านนี้อีก
Never insult Albus Dumbledore in front of me.อย่าได้ดูหมิ่น อัลบัส ดัมเบิลดอร์ ต่อหน้าฉันเด็ดขาด
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย.
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ
What's wrong with you two, belittling me!ทำไมพวกเธอต้องมาดูหมิ่นฉันด้วย
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า!
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ
I will kill whoever insulted my father and family.ข้าไม่สนว่าใครจะว่าอะไร ข้าจะกำจัดทุกคน ที่ดูหมิ่นตระกูลข้า
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ
Trust the gods, Leonidas.การหมิ่นเทพเจ้าของท่าน ทำให้เราเสียหายเพียงพอแล้ว
Nobody can make you feel low.ไม่มีใครหยามหมิ่นกดขี่
Anyway, I don't mean to insult Ireland's pride and all.ยังไงก็ตามฉันไมได้ีตั้งใจดูหมิ่น ความภูมิใจของชาวไอร์แลนด์เลยนะ
Save the sexual harassment...ระวังเรื่องการดูหมิ่นทางเพศ... .
Still, I hate to see him disgraced in front of everyone.ถึงอย่างนั้น ผมก็ไม่ชอบที่เห็นเขาถูกหมิ่นเกียรติต่อหน้าทุกคนอย่างนี้
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง
Now something else and don't please be insulted if I speak about this. Bread.มาพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้าง โปรดอย่าคิดว่าผมดูหมิ่น ถ้าผมจะพูดถึงขนมปัง
Claire, could I talk to you outside?แคลร์,นั่นเป็นการดูหมิ่นนะ
You erased her mind.แคลร์,นั่นมันดูหมิ่นกันนะ
Anything less is blasphemy, isn't it?พอได้น้อยก็ดูหมิ่นว่าให้ ใช่มั้ยล่ะ
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น
Are you accusing my organization of criminal activity, sir?ท่านดูหมิ่นองค์การอาญาทันฑ์เหรอคะ
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน
They harrass our Wise Men and desecrate their ritual fires.พวกมันตามรังควาญพราหมณ์ และหมิ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
Mr. Ragosa, in the world of criminal prosecution, that's not always a good thing.เกสรดอกลิลลี่สีขาว นายกำลังทำให้มันตกต่ำ ดูหมิ่นหลุมศพของเธอ
I disrespect you guys.เป็นการดูหมิ่นพวกของแก
He insulted my honour.เขาดูหมิ่นเกียรติของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมิ่น
Back to top