ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sacrilege

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sacrilege*, -sacrilege-

sacrilege ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrilege (n.) การลบหลู่ศาสนา See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. desecration, blasphemy, profanation
English-Thai: HOPE Dictionary
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation
English-Thai: Nontri Dictionary
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน!
Walder Frey committed sacrilege that day.วัลเดอร์ เฟรย์ลบหลู่ศาสนา อย่างมากวันนั้น
Sacrilege! You wretched wizard.ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมดชั่ว
You can't break your covenant on a small ... group of savages, it would be sacrilege.แต่ลูกไม่สามารถละเมิดพันธสัญญานั้นได้ มันจะเป็นการล่วงเกินสิ่งศักด์สิทธิ์
To throw that away is sacrilege.การทิ้งขว้างแวมไพร์แรกเกิด คือการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
To throw that away is sacrilege.การละทิ้งสายสัมพันธ์นั้น คือการลบหลู่ความเชื่อของแวมไพร์
Please? Sacrilege. Listen to me very...ได้โปรด? พวกมันทำลายพิธีกรรม ฟังฉันสิ...

sacrilege ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亵渎神明[xiè dú shén míng, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 亵渎神明 / 褻瀆神明] sacrilege

sacrilege ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sacrilege
Back to top