ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำนึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำนึก*, -สำนึก-

สำนึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนึก (v.) realize See also: appreciate Syn. รู้ตัว, รับรู้
สำนึก (n.) sense See also: conscience
สำนึก (v.) be aware of See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with Syn. รู้สึก, รับรู้
สำนึก (v.) realize See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด
สำนึกตัว (v.) repent See also: be penitent, atone Syn. สำนึกผิด, สำนึก
สำนึกผิด (v.) accept a mistake
สำนึกได (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
English-Thai: HOPE Dictionary
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
horse senseสามัญสำนึก
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
mary magdalenen. หญิงที่สำนึกผิด.
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไร้สติ,ไร้ความสำนึก
recognise(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
repentant(ริเพน'เทินทฺ) adj. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
realization(n) การทำให้สำเร็จ,การทำให้เป็นจริง,การสำนึก,ความสมปรารถนา
realize(vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก
reason(n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
repent(vi,vt) สำนึกผิด,เสียใจ,สำนึกบาป
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,ซึ่งหมดความรู้สึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
good senseสัมมาสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-consciousnessอัตพิชาน, ความสำนึกตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stream of consciousnessกระแสสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
subconsciousใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Guiltการสำนึกผิด, [การแพทย์]
Subconsciousness จิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recognise (vt.) สำนึก Syn. perceive
recognize (vt.) สำนึก Syn. perceive
appreciate (vt.) สำนึกบุญคุณ See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า Syn. thank, welcome, be appreciative
be appreciative (vt.) สำนึกบุญคุณ See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า Syn. thank, welcome
be penitent (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be sorry
be sorry (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be penitent
contrite (adj.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. remorseful, ruthful, sorry
repent (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be penitent, be sorry
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
appreciation (n.) ความสำนึกบุญคุณ See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู Syn. thankfulness, recognition, gratefulness
brutally (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร
compunction (n.) ความรู้สึกสำนึกผิด Syn. penitence, qualm
contrition (n.) ความสำนึกผิด See also: ความรู้สึกผิด Syn. remorse, sorrow
good sense (n.) จิตสำนึก Syn. common sense
grateful (adj.) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ Syn. appreciative, thankful Ops. ungrateful
guilty (adj.) ซึ่งสำนึกผิด See also: ละอาย Syn. remorseful, ashamed, sorry Ops. free from guilt
horse sense (n.) สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป Syn. common sense
horse sense (idm.) สามัญสำนึก See also: ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล / เป็นไปได้
impenitent (n.) คนที่ไม่สำนึกผิด See also: คนไร้ยางอาย
impenitent (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย Syn. obdurate, unrepentant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sense of duty?สำนึกของหน้าที่เหรอคะ
Look how beautiful she is.สำนึกของเป้าประสงค์ ที่ถูกเรียกว่าชะตาลิขิต
Your conscience is sensitive, Dan.สำนึกนายช่างอ่อนไหวจริง แดน
You realize we might be risking our lives?สำนึกบ้างไหมว่านายกำลัง ทำให้ชีวิตเราต้องเสี่ยง
Repent your sins, Travis, or you will burn for all eternity.สำนึกบาปของแกซะทราวิส ไม่งั้นแกจะถูกแผดเผา ไปจนชั่วกัปชั่วกัลป์
Gratitude? what do you mean by that?สำนึกบุญคุณ คุณหมายความว่าไงครับ
McTWISP: How is that for gratitude?สำนึกบุญคุณหน่อยเป็นไง?
Slice 'em, dice 'em, rue 'em.สำนึกผิดที่ทิ่มแทงเฉือดเฉือน
Some remorse. A little repentance.สำนึกผิดบ้าง, สำนึกผิเล็กน้อย
Remorse? Think he bonded with the kid?สำนึกผิดเหรอ คิดว่าเขาผูกพันกับเด็กไหม
That conscience I don't have?สำนึกรู้ผิดถูกที่ฉันไม่มี?
He needs to open his eyes and see what it feels like when you're not around. Okay?สำนึกเลยเมื่อไม่มีคุณอยู่ โอเคนะ
Look to your sins, Lord Renly.สำนึกในบาปของท่านเสีย\ ลอร์ดเรนลี่ย์
Look to your sins, Lord Renly.สำนึกในบาปท่านเสีย ลอร์ดเรนลี่ย์
To realize that she was right about Vanessa.สำนึกได้ว่าเธอถูกเรื่องวาเนสซ่า
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
And always let your conscience be your guide.และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ
Then maybe you'll listen to your conscience.แล้วบางทีคุณอาจจะฟัง จิตสำนึกของคุณ
What does an actor want with a conscience anyway?สิ่งที่ไม่เป็นนักแสดงที่ต้องการ ด้วยจิตสำนึก อย่างไรก็ตาม?
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น
Just your conscience.เพียงแค่จิตสำนึก ของคุณ
Who's his conscience anyway?ใครเป็นจิตสำนึกของเขา หรือไม่?
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
Except for the Russian commonsense.ยกเว้นในสามัญสำนึกของ รัสเซีย
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก
And you can just sit there in the dark and think about what you've done.ฉันจะให้แก นั่งมืดๆ สำนึกผิด
The answer is "d," all 3. common-sense stuff.คำตอบคือ "D" ถูกทั้ง 3 ข้อ แค่ใช้สามัญสำนึก
You must have at least some of your brother's good sense.อย่างน้อย นายก็ต้องมีสำนึกดีๆ ของพี่นายบ้างละ
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป.
And I started thinking to myself what happened is the way things are.ฉันก็เริ่มสำนึกได้ว่า อะไรที่เกิดขึ้นก็เพราะมันต้องเกิด
It's from our primal mind.นี่มาจากจิตใต้สำนึกของเรา
You lost all your power over the physical world... once you transferred in here.แกสูญเสียอำนาจ ในโลกความเป็นจริง ตั้งแต่ที่แกย้าย จิตสำนึกทั้งหมดเข้ามาในนี้แล้ว
And who knows, maybe some day you'll turn around and thank me for telling you these things.และสักวัน ลูกอาจสำนึกได้ แล้วก็ขอบคุณที่แม่สอน
Didn't one of you have the sense to know better?พวกนายไม่สำนึกกันเลยใช่มั้ย?
I've cleared my conscience.ฉันได้ล้างจิตสำนึกของฉัน
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล
If man realizes technology is within reach, he achieves it.ถ้ามนุษย์สำนึกเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาพบ, พวกเขาก็จะได้ประโยชน์จากมันมากมาย.

สำนึก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำนึก
Back to top