ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

realize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *realize*, -realize-

realize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
realize (vt.) เข้าใจ Syn. get wise to, understand
realize (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
realize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้สมปรารถนา Syn. achieve, succeed
realize (vt.) แลกเป็นเงินสด Syn. turn into cash
realize (vt.) ได้กำไร See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
English-Thai: HOPE Dictionary
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
realize(vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
realize; realise๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับระลึกขึ้นได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
กลับรู้สึกตัวได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้ Ops. เสียสติ
สำนึกได (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
ได้สติ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
คิดได้ (v.) realize See also: become aware of, comprehend, understand
ซับซาบ (v.) realize See also: understand, aware Syn. ซึมซาบ, เข้าใจ
ตระหนัก (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตระหนักถึง (v.) realize See also: become aware of
ตระหนักแน่ (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ถึงบางอ้อ (v.) realize See also: be aware of Syn. เข้าใจ
ประจักษ์ชัด (v.) realize See also: see clearly, understand well, perceive clearly Syn. ประจักษ์แจ้ง
มีจิตสำนึก (v.) realize See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world Syn. รู้สึกตัว
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
รู้ซึ้ง (v.) realize See also: know well, understand Syn. รู้ดี
รู้ประจักษ์ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้แจ้ง
รู้ประจักษ์ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้แจ้ง
รู้สำนึก (v.) realize See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก
รู้สึกผิด (v.) realize See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic Syn. สำนึกผิด
รู้อยู่แก่ใจ (v.) realize See also: aware of, know Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I realize it's quite lateฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
We just don't realize it when we hear itพวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
You realize you could have been arrested?เธอก็รู้ว่าอาจจะถูกจับใช่ไหม?
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you realize there are spies everywhere!ผมไม่เคยนึกถึง ทุกที่มีสายลับ
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
You realize we might be risking our lives?สำนึกบ้างไหมว่านายกำลัง ทำให้ชีวิตเราต้องเสี่ยง
I began to realize I didn't really understand anything.ผมเริ่มคิดได้ว่า จริง ๆแล้วผมไม่เข้าใจอะไรเลย
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป
Now I realize that they were kids, babies.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเขายังเด็กยังเล็กอยู่
General, did you realize there were children and women in the crowd?คุณทราบมั้ยว่ามีเด็กและผู้หญิงอยู่ด้วย
Professor Plum and Miss Scarlet. I didn't realize you were acquainted.ศาสตราจารย์พลัมกับคุณสการ์เล็ต ผมไม่ทราบว่าคุณรู้จักกัน
They didn't realize you were with the effort. with who?- พวกเขาไม่รู้สิว่า พวกคุณเป็นใคร
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้
You have to realize that sometimes, your sisters are gonna need our attention.เมื่อไรที่นึกถึงคังอิน คุณก็จะนึกถึงแรคคูน ผมขอให้คุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ อย่าล้มป่วยหละ สิ่งเดียวที่ผมทำให้พวกคุณได้ ก็คือทำอาหาร

realize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不明白[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, 不明白] fails to realize (intuitively) what is going on
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
体认[tǐ rèn, ㄊㄧˇ ㄖㄣˋ, 体认 / 體認] realization; realize
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, 落实 / 落實] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable

realize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize
読書百遍[どくしょひゃっぺん, dokushohyappen] (exp) Repeated reading (makes the meaning clear); Reading something again and again (will lead one to realize its meaning)
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P)
思い知らす[おもいしらす, omoishirasu] (v5s) (See 思い知らせる) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
思い知らせる;思いしらせる[おもいしらせる, omoishiraseru] (v1,vt) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
思い至る;想い到る[おもいいたる, omoiitaru] (v5r,vi) to realize; to realise; to hit upon something
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P)
的中(P);適中[てきちゅう, tekichuu] (n,vs) strike home; hit the mark; become realized; become realised; (P)
知らないうちに[しらないうちに, shiranaiuchini] (exp,adv) (See 知らない間に) before one knew it; before one realized it; (P)
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge
試験実現者[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer

realize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฉุกคิด [v. exp.] (chukkhit) EN: realize suddenly ; dawn on FR:
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses FR: s'en mordre les doigts
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
กลับระลึกขึ้นได้[v. exp.] (klap raleuk) EN: come to realize the truth FR:
กลับรู้สึกตัวได้[v. exp.] (klap rūseuk) EN: come to realize the truth FR:
ปลงอนิจจัง[v.] (plong-anitj) EN: realize the impermanence of all things ; realize the transitoriness of all things FR:
ปลงสังเวช[v.] (plongsangwē) EN: realize the vanity of it all ; sympathize with FR:
ประจักษ์ชัด[v. exp.] (prajak chat) EN: realize FR:
รู้เรื่องราว[v. exp.] (rū reūang r) EN: know ; realize ; understand FR:
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize FR: avoir un sentiment de culpabilité
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of ; realize FR: être conscient ; être lucide ; réaliser
รู้อยู่แก่ใจ[v.] (rūyūkaējai) EN: realize ; be aware of FR:
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สานฝัน[v. exp.] (sān fan) EN: realize a dream ; make a dream come true FR: réaliser un rêve
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of FR: savoir ; connaître
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience
ตระหนักดี[v. exp.] (tranak dī) EN: realize FR: se rendre bien compte
ตระหนักแน่[v. exp.] (tranak naē) EN: realize ; aware ; conscious FR:
ตระหนักรู้[v. exp.] (tranak rū) EN: realize FR: réaliser
ตระหนักถึง[v. exp.] (tranak theu) EN: realize ; become aware of FR:
รายได้ที่เกิดขึ้น[n. exp.] (rāidāi thī ) EN: realized revenue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า realize
Back to top