ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

qualm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *qualm*, -qualm-

qualm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualm (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ Syn. scruple
qualm (n.) ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualm (n.) ความรู้สึกวิงเวียน See also: อาการหน้ามืด
qualmish (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ
qualmish (adj.) ซึ่งมีอาการหวาดหวั่น
qualmish (adj.) ที่มีอาการวิงเวียน
qualmishly (adv.) อย่างกระวนกระวาย See also: อย่างไม่สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you remember when Chris came here first, and he had some serious qualms about riding?ยังจำตอนที่คริสมาที่นี่ครั้งแรกได้มั้ย เขากลัวการขี่ม้าแทบแย่ใช่มั้ย
Though you have no qualms about screwing over your best friend.เห็นเลยว่าเธอไม่ได้แยแสเลยที่จะทำร้ายเพื่อนรักของเธอ
Who has no qualms about shooting her family,ใครกันที่ยังสบายใจอยู่เลย เธอฆ่าครอบครัว
I have no qualms at all about singing it loud and clear, you understand?ฉันไม่รู้สึกลำบากใจเลยนะ ที่จะไปป่าวประกาศ แกเข้าใจมั้ย?
And I have no qualms About my decision.และฉันไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยที่ตัดสินใจ
From Snoqualmie, Washington.มาจากเมืองสโนคัลมิ รัฐวอร์ชิงตัน
The job of a personal assistant, requires having no qualms about digging into people's backgrounds.หน้าที่ของผู้ช่วย, ทำได้ทุกเรื่อง รวมถึงขุดคุ้ยเรื่องชาวบ้านด้วยใช่ไหม
Do you have any ethical qualms regarding human experimentation?เธอมีปัญหาในการใช้มนุษย์เป็นตัวทดลองหรือเปล่า
Look, I got no qualms about it.ฟังนะ ผมไม่สนอะไรแล้ว
Do you think she's going to have any qualms about cutting us off if we displease her?ขณะที่เธอกำลังร้อง "I'm killing my babies"
And you had no qualms about taking in a convicted felon?และคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ ทีให้อาชญากรพักอาศัยอยู่ด้วย

qualm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat

qualm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule

qualm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwohl {adv}qualmishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า qualm
Back to top