ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrepentant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrepentant*, -unrepentant-

unrepentant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrepentant (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย Syn. obdurate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The nine circles of hell are for the unrepentant who try to justify their sins.นรกขุมที่9 มีไว้เพื่อพวกไม่เคยรู้ตัวว่าทำผิด ที่พยายามอ้างว่าตัวไม่บาป
He's an unrepentant murderer.อยู่แถวชายแดนประเทศสหรัฐ เขาเป็นฆาตกรที่ไม่เคยสำนึกผิด
I don't want to be the unrepentant bad boy who no one cares lives or dies.ผมไม่ได้อยากเป็น คนเลวไร้สำนึก ที่ไม่มีใครสนใจ ว่าจะอยู่หรือตาย
You heard her. She's completely unrepentant.เจ้าก็ได้ยิน นางไม่ได้เสียใจอย่างจริงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrepentant
Back to top