ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศีลธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศีลธรรม*, -ศีลธรรม-

ศีลธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศีลธรรม (n.) morals See also: moral standard, morality Syn. คุณธรรม, จริยธรรม
ศีลธรรมจรรยา (n.) morality Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
holier-than-thouadj. มีศีลธรรม,น่าเคารพ
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก,หลักการ,กฎ,ศีลธรรม,ลัทธิ,หลักศีลธรรม,ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
psychopath(ไซ'คะพาธ) n. บุคคลที่ป่วยทางจิตหรือมีภาวะจิตที่ไม่มั่นคง,ผู้ต่อต้านกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม,ผู้ไร้ศีลธรรมแม้มีปัญญา., See also: psychopathic adj., Syn. psychotic
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา,กระดากใจ,ละเอียดรอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
unmoral(อันมอ'เริล) adj. ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม., See also: unmorality n.
unwholesome(อันโฮล'เซิม) adj. มีสุขภาพไม่ดี,เป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจ,เสื่อมเสียศีลธรรม., See also: unwholesomeness n. -S.unhealthy
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
English-Thai: Nontri Dictionary
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
principle(n) กฎ,หลัก,ศีลธรรม,เนื้อ,หลักการ,หลักศีลธรรม,ตัวยา
puritan(n) คนเคร่งคัดในศีลธรรม,คนเจ้าระเบียบ
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ
unmoral(adj) ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม,ไร้ศีลธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amoralศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra bonos mores (L.)ขัดต่อศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depraveทำให้เสื่อมเสียทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoralผิดศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Moralsธรรมจริยา, ศีลธรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scruple (n.) ศีลธรรม See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา Syn. compunction, qualm
amoral (n.) คนไร้ศีลธรรม
amoral (adj.) ไร้ศีลธรรม Syn. sinful, venal, evil Ops. moral, pure
cant (n.) การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม) Syn. insincere talk, hypocrisy
conscientiously (adv.) ทางศีลธรรม Syn. truthfully
crime (n.) การกระทำที่ผิดศีลธรรม
debauch (vt.) ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม (คำเป็นทางการ) Syn. seduce
debauchery (n.) พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์ See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด Syn. indulgence
demoralization (n.) การทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม See also: การทำให้หมดศีลธรรม
demoralize (vt.) ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม
demoralizing (adj.) ซึ่งเสื่อมเสียศีลธรรม See also: ชวนให้เสื่อมเสียศีลธรรม
didactic (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการสอน (โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม)
high-mined (adj.) ทางศีลธรรม See also: เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. ethical, upright Ops. unethical, unscrupulous
immorality (n.) การผิดศีลธรรม See also: การผิดทำนองคลองธรรม Syn. sin, vice, wickedness Ops. morality
immorally (adv.) อย่างผิดศีลธรรม See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย Syn. sinfully, viciously, wickedly Ops. morally
impeachment (n.) การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ See also: การฟ้องร้อง
insincere talk (n.) การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม) Syn. hypocrisy
libertine (adj.) ที่ประพฤติผิดศีลธรรม See also: ที่ไม่อยู่ในศีลธรรม, ที่หลงระเริง, ที่ทำอะไรตามใจชอบ Syn. amoral, sensual, lascivious, lewd
libertine (n.) ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา See also: คนที่ปราศจากศีลธรรม, คนที่หลงระเริงในโลกียสุข Syn. debauchee, lecher, sensualist Ops. prude
licentious (adj.) ไร้ศีลธรรม See also: ปราศจากศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mitzvahs, good deeds. They purify us.บทบัญญัติ ศีลธรรม ชำระล้างบาปของเรา
Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell,เป็นพ่อครัวฝีมือและภาระทาง ศีลธรรม ว่าฉันเป็นสิ่งที่ระดับเส็งเคร็ง พันธบัตรที่ฉันไม่ได้ขาย
I am going to try to find moral redemption at the roulette table.ฉันจะพยายามที่จะหาไถ่ถอน ศีลธรรม ที่โต๊ะรูเล็ต
These horrible people doing immoral things, and now they're creeping across the border, threatening to make the boogeyman a real thing.คนที่น่ากลัวเหล่านี้ทำสิ่งที่ผิด ศีลธรรม และตอนนี้พวกเขากำลังคืบคลาน ข้ามพรมแดน ขู่ว่าจะทำให้บูกี้แมนเป็นสิ่งที่จริง
Morality doesn't figure into it.ศีลธรรม จับต้องไม่ได้
How cheap is your virtue?ศีลธรรมของคุณราคาถูกแค่ไหน
My virtue's always been pretty cheap.ศีลธรรมฉันค่อนข้างถูกมาตลอด
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
Moral? There's an interesting word.ศีลธรรมหรือ เป็นคำที่น่าสนใจดีนะ
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ!
What, your moral code just won't allow for that?ศีลธรรมอันสูงส่งของคุณงั้นเหรอ?
The morals were just beginning to collapse, and I wasn't about to have my green pasture flashed 70 feet high for every man, woman, and child to see, so I took that little butterfly of a dreamศีลธรรมในใจก็เกือบจะพังทลายลง และฉันก็ไม่ได้คิดว่าการทำแบบนั้นแล้ว จุดสูงสุดในอาชีพของฉัน
Very heavily mined, you'll find, I'm sure.อย่างหนักศีลธรรมคุณจะพบ ฉันแน่ใจว่า ใช่เรากำลังที่ดีที่สุดออกจากที่นี่
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค?
(SCOFFING) I never worked for so little, except once, and that was a very noble cause.ข้าไม่เคยรับงานที่เงินน้อยขนาดนั้น ยกเว้น ด้วยเหตุผลที่มีศีลธรรมมากๆ
You could not ask for a more noble cause than that.ท่านคงร้องขอเหตุผลที่มีศีลธรรมมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะ
(SCATTING) That is a noble cause.นี่แหละเหตูผลอันมีศีลธรรม
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง
"Cheat". Always your big words."ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
I consider myself a moral person.ฉันคิดว่าตัวเองเป็นคน ที่ทางศีลธรรม
Am I hearing you right? Mr "High and Mighty" is gonna rob his boss?นายศีลธรรมสูงจะปล้นเจ้านาย
You can shove your uptight morals up your ass.จะพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูตัวเองก่อนเถอะ
Can a building have moral opinions?ตึกมีศีลธรรมได้หรือไม่?
Somebody asked me you know Lucy is that ethical?บางคนถามฉันว่า "ลูซี มันผิดศีลธรรมหรือเปล่า?"
Watson didn't want to do it.ไม่ใช่เพราะเขาคิดว่ามันผิดศีลธรรม
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก
Sick of people who don't appreciate their blessings.ผมเกลียดคนที่ไม่รู้จักรักษา ศีลธรรมอันดีของตัวเอง
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
You'd be understanding and accepting someone else's feelings and be more grown up and accept morality...พวกเธอควรเข้าใจและยอมรับ ความรู้สึกของคนอื่น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และยอมรับในศีลธรรมจรรยา...
A certain psychotic, moral ignorance, blind obedience, all required.แน่นอนจิตวิทยา ผิดศีลธรรม ทำตามคำสั่ง ครบทุกอย่าง.
We're not making any moral judgments, just investigating a crime.เราจะไม่เอาผิดในเรื่องของศีลธรรม เราสนใจแต่คนผิดในคดีเท่านั้น
And somebody with no morals.และใครก็ได้ ที่ไม่สนใจเรื่องศีลธรรม
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
Two days, one night. It wasn't...พวกเราบอกว่าจะไม่ละเมิดศีลธรรมเขาไม่ใช่เหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศีลธรรม
Back to top