ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vice*, -vice-

vice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice (prf.) รอง
vice (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice (n.) จุดบกพร่อง See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice (prep.) แทนที่ See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน Syn. in place of
vice (n.) คีมจับ See also: ที่หนีบ
vice (vt.) ใช้คีมจับ See also: หนีบ
vice (prep.) แทนที่
vice admiral (n.) พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
vice chancellor (n.) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consul (n.) รองกงสุล
vice consular (adj.) เกี่ยวรองกงสุล
vice president (n.) รองประธานาธิบดี See also: รองประธานบริษัท
Vice President (n.) รองประธานาธิบดี
vice regent (n.) รองผู้สำเร็จราชการ
vice squad (n.) หน่วยตำรวจปราบปราม
vice versa (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. conversely, the other way around
vice- (prf.) รอง See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
vice-chairman (n.) รองประธาน
vice-governor (n.) รองผู้ว่าราชการจังหวัด See also: รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
vice-presidencial (adj.) เกี่ยวกับรองประธาน
vice-presidency (n.) การเป็นรองประธาน
vice-president (n.) รองประธาน See also: รองประธานาธิบดี Syn. administrator
vicegerent (n.) ผู้รักษาการแทน See also: ผู้สั่งการแทน
vicennial (adj.) ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี
vicennial (adj.) ที่มีอายุ 20 ปี
viceregal (adj.) เกี่ยวกับอุปราช See also: ของอุปราช, เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceregally (adv.) โดยอุปราช
viceregency (n.) การเป็นอุปราช See also: การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy (n.) อุปราช See also: ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน Syn. governor, ruler, representative
viceroyalty (n.) อำนาจของอุปราช
viceroyalty (n.) ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช
English-Thai: HOPE Dictionary
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consuln. รองกงสุล., Syn. vice-consul., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n.
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent
vicegerent(ไวสฺเจอ'เรินทฺ) n. ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ผู้มีตำแหน่งรอง
viceroy(ไวสฺ'รอย) n. อุปราช,ผีเสื้ออเมริกันจำพวก Limenitis archippus, See also: viceroyship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy(n) อุปราช
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice consulรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
viceroyอุปราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viceการทำชั่ว [TU Subject Heading]
Viceroysอุปราช [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
VP (abbr.) คำย่อของ Vice President
พลอากาศตรี (n.) Air Vice Marshal
พล.ร.ท. (n.) Vice Admiral See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm Syn. พลเรือโท
พลเรือโท (n.) Vice Admiral
รองประธาน (n.) vice chairman
อุปนายก (n.) vice president See also: vice chairman
อุป (fixp.) vice- Syn. รอง
รองประธานกรรมการ (n.) vice-president
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
NHS (n.) การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)
WATS (abbr.) คำย่อของ Wide-Area Telecommunications Service
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.ต. (n.) Judicial Service Commission Syn. คณะกรรมการตุลาการ
ก.พ. (n.) Office of the Civil Service Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมการแพทย์ (n.) Department of Medical Services See also: Medical Department
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (n.) Department of Science Service
กลอุปกรณ์ (n.) device See also: invention, appliance, gadget Syn. อุปกรณ์เชิงกล
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
การลำเลิก (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker Syn. การทวง
การเกณฑ์ทหาร (n.) conscription for army service
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
What's your advice?คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
Thank you for your adviceขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
Our vice directress.รองผู้อำนวยการของเรา.
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
You can work as long as you want here, I'm a vice president now.คุณจะทำงานที่นี่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ... ผมได้เป็นรองประธานแล้ว
It's either our new vice president, the fairy or the dummy.ไม่ท่านรองประธานคนใหม่ ก็นางฟ้า หรือไม่ก็หุ่นนั่น
He's only been here a week! Vice president?คุณเห็นสีหน้าของ แม็คมิลเลี่ยนตอนนั้นหรือเปล่า
The vice sergeant... says Hanna likes you... thinks you're some kind of star.จ่าที่คายเรื่อง... บอกแฮนนาชอบคุณ ยกย่องว่าเป็นดารา ว่าคุณหัวแหลม
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม
I mean they want to work with us and be our friends and let us help them help us and vice versa.ผมหมายถึงพวกเขาต้องการทำงานกับเรา เป็นเพื่อนเราและช่วยเรา และเราก็ช่วยพวกเขา
With all due respect, Mr. Vice President...ด้วยความเคารพครับ ท่านรอง ปธน...
... butwhywouldyou aggravate the vice president?แต่ทำไมคุณต้องเลือก กวนท่านรอง ปธน.ด้วย
Seems you didn't hire contract killers in a den of vice after all.ดูเหมือนคุณก็ไม่ได้จ้างพวกมือปืน หรือมีผู้ช่วยไว้เยอะแยะ

vice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 侠盗猎车 / 俠盜獵車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗猎飞车 / 俠盜獵飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗飞车 / 俠盜飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, 李开复 / 李開復] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 中将 / 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 副总理 / 副總理] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, 适配器 / 適配器] adapter (device)
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, 忠告] advice; advise
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, 谏言 / 諫言] advice; to advise
[dǎng, ㄉㄤˇ, 谠 / 讜] advice; counsels
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ˋ, 售后服务 / 售後服務] after sales service
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, 兵站] army service station; military depot
浮力调整背心[fú lì tiáo zhěng bèi xīn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, 浮力调整背心 / 浮力調整背心] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 浮力调整装置 / 浮力調整裝置] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, 果汁机 / 果汁機] blender (device); juicer
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, 自助餐] buffet; self-service meal
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会试 / 會試] imperial civil service examination
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, 避孕环 / 避孕環] coil; contraceptive coil; intrauterine device
通信服务[tōng xìn fú wù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ, 通信服务 / 通信服務] communication service
[yáo, ㄧㄠˊ, 徭] compulsory service
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, 通航] connected by air, sea traffic or service
变换设备[biàn huàn shè bèi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 变换设备 / 變換設備] converter; conversion device
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, 缝子 / 縫子] crack; chink; narrow slit; crevice
裂缝[liè fèng, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄥˋ, 裂缝 / 裂縫] crack; crevice
裂隙[liè xì, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˋ, 裂隙] crack; crevice; fracture
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 客户服务中心 / 客戶服務中心] customer service center
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
报国[bào guó, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, 报国 / 報國] dedicate oneself to the service of one's country
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service
[qì, ㄑㄧˋ, 器] device; tool; utensil
器件[qì jiàn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 器件] device; component
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 驱动程序 / 驅動程序] device driver (computing software)
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack

vice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
上級副社長[じょうきゅうふくしゃちょう, joukyuufukushachou] (n) senior vice president
人獣共通感染症[じんじゅうきょうつうかんせんしょう, jinjuukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
人畜共通感染症[じんちくきょうつうかんせんしょう, jinchikukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
分屯[ぶんとん, bunton] (pref) (See 分屯地,分屯基地) vice (military); sub
副会長[ふくかいちょう, fukukaichou] (n) vice president (of a club or organization, organisation)
副大統領[ふくだいとうりょう, fukudaitouryou] (n) vice president (of a country)
副総裁[ふくそうさい, fukusousai] (n) vice president
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
悪に染まる[あくにそまる, akunisomaru] (exp,v5r) to steeped in vice
教頭[きょうとう, kyoutou] (n) deputy head teacher; vice principal; (P)
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P)
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device
アフィリエイトサービス;アフィリエートサービス[, afirieitosa-bisu ; afirie-tosa-bisu] (n) {comp} affiliate service
アフター・フォロー;アフターフォロー[, afuta-. foro-; afuta-foro-] (n) follow-up service (wasei
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei
アプリケーションサービス[, apurike-shonsa-bisu] (n) {comp} application service
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange
インターネットサービス[, inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s)
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service

vice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice FR: péché [m] ; vice [m]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f] ; vice [m]
กรรมกิเลส[n.] (kam kilēt) EN: action causing impurity ; depravity of action ; vice of conduct FR:
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam s) EN: inherent vice FR:
ความชั่ว[n.] (khwām chūa) EN: bad FR: mal [m] ; vice ]m]
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice FR: médiocrité [f]
ความไม่สมประกอบ[n. exp.] (khwām mai s) EN: inherent vice FR:
กลับกัน[adv.] (klap kan) EN: vice versa ; conversely FR:
ปากกาเหล็ก[n.] (pākkā lek) EN: bench vice FR: étau [m]
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
พลเรือโท[n. exp.] (phon reūa t) EN: vice miral FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (phū chūay k) EN: vice president FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:
รองผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (røng phūwār) EN: vice governor FR: vice-gouverneur de province [m] ; vice-gouverneur [m]
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhā) EN: on the contrary ; to the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa
อาหารมื้อแรก[n. exp.] (āhān meū ra) EN: first serving FR: premier service [m]
อาหารมื้อที่สอง[n. exp.] (āhān meū th) EN: second serving FR: deuxième service [m]
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit ) EN: priest ; bhiksu ; monk ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f] ; bonze [m] ; moine [m]
บริการ[n.] (børikān) EN: service FR: service [m] ; prestation [f]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service FR: servir ; offrir un service ; rendre service (à)
บริการบำรุงรักษา[n. exp.] (børikān bam) EN: maintenance services FR:
บริการบรรจุภัณฑ์[n. exp.] (børikān ban) EN: packaging services FR:
บริการบนเครื่องบิน[n. exp.] (børikān bon) EN: cabin service FR: service à bord [m]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān cha) EN: first-class service FR: service de première classe [m]
บริการเฉพาะ[n. exp.] (børikān cha) EN: FR: service particulier [m]
บริการเชิงสร้างสรรค์[n. exp.] (børikān cho) EN: creative services FR:
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børikān dān) EN: real estate services FR:
บริการด้านบัญชี[n. exp.] (børikān dān) EN: account service FR:
บริการด้านการสื่อสาร[n. exp.] (børikān dān) EN: communication services FR:
บริการด้านรถยนต์[n. exp.] (børikān dān) EN: car services FR:
บริการให้เช่า[n. exp.] (børikān hai) EN: FR: service de location [m]
บริการห้องพัก[n. exp.] (børikān hǿn) EN: room service FR:
บริการจัดประชุม[n. exp.] (børikān jat) EN: convention services FR:
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat) EN: delivery service FR: service de livraison [m]
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lan) EN: after-sales service ; customer service FR: service après-vente [m]

vice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sündenpfuhl {m}cesspool of vice
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Ausführungsanzeige {f}advice of deal
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Rückschein {m}advice of receipt
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
Zustellungsempfänger {m}agent for service
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Luftpostdienst {m}airmail service
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
Ersatzdienst {m}alternative service
Krankentransport {m}ambulance service
Fernsprechauftragsdienst {m}answering service
Nicht-Standardgerät {n}arbitrary device
Anlageanweisung {f}asset advice
Anschlussgerät {n}attach device
Sicherungsprogramm {n}backup service
Bankettservice {m}banquet service; catering service
Blutspendewesen {n}blood donor service
Bremslüfter {m} [techn.]brake lifting device
Pannenhilfe {f}breakdown service
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Änderungsdienst {m}change service
Ladungsträgergekoppelte Schaltung {f}charge coupled device (CCD)
Ladungstransport-Speicher {m}charge coupled device
Abschirmeinrichtung {f}shielding device
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Staatsdienst {m}civil service
Aufspannvorrichtung {f}clamping device
Benutzerklasse {f}class of service
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service
Zivildienst {m}community service; alternative service (in lieu of military service)
allgemeine Wehrpflicht {f}compulsory military service
Anpressvorrichtung {f}contact device
Schalterdienst {m}counter service

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vice
Back to top