ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sinful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sinful*, -sinful-

sinful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sinful (adj.) ชั่วร้าย See also: ร้าย, มีบาป, มีความผิด Syn. bad, corrupt, immoral Ops. pure, moral, pious
sinfully (adv.) อย่างผิดศีลธรรม See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย Syn. viciously, wickedly Ops. morally
sinfully (adv.) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. immorally, wickedly
sinfully (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. viciously, vilely Ops. morally, righteously, virtuously
English-Thai: Nontri Dictionary
sinful(adj) ชั่วร้าย,บาปหนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาปหนัก (adj.) sinful See also: wicked
บาปหนา (adj.) sinful See also: wicked Syn. บาปหนัก
บาปหนัก (n.) sinfulness See also: heavy sin Ops. บุญหนัก
บาปหนา (n.) sinfulness See also: heavy sin Syn. บาปหนัก Ops. บุญหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father, please forgive these sinful thoughts.คุณพ่อ,โปรดยกโทษให้ลูกด้วย กับความคิดชั่วร้ายนี้
What--what's the most sinful place on campus?อะไร--อะไรคือสถานที่/Nที่เต็มไปด้วยบาปมากที่สุดในมหาลัยนี้
The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day, rise again.บุตรชายของพระเจ้าจะถูกส่งตัว ไปให้สาวกที่บาปหนา และต้องเสียสละชีพบนไม้กางเขน และในวันที่สาม ท่านก็ฟื้นชีพขึ้นมา
Before Thee I stand, sinful and sorrowful.ครํ่าครวญเฉพาะพักตร์ของท่าน
It tells you how sinful human beings are...มันบอกได้ว่าคนชั่วเป็นยังไง
Punishing the sinful people makes me even more sinful...การลงโทษคนแล้ว ชั้นจะกลายเป็นคนเลวยิ่งกว่า
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.ใช้ชีวิตไปทีละวัน ชื่นชมทีละนาที ยอมรับความทุกข์ยาก เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสงบ
The sinful things people do...บาปที่พวกเขาได้ก่อไว้
Man is brought into trouble not as man, but as sinful man, who was in transgression.มนุษย์ประสบปัญหา ไม่ใช่ฐานะปุถุชน แต่ในฐานะคนบาป
But her recipes are sinfully delicious."แต่อาหารของเธอเป็นดังบาปรสเลิศ

sinful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 罪性] sinfull nature

sinful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty

sinful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful FR: pécher
บาปกรรม[n.] (bāpkam) EN: wicked ; sinful ; not right FR:
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
มีบาป[adj.] (mī bāp) EN: sinful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sinful
Back to top