ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wickedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wickedly*, -wickedly-

wickedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wickedly (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. sinfully, viciously, vilely Ops. morally, righteously, virtuously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
The stuff is wickedly volatile, and it can't be controlled.ของที่ให้แพร่ระเหยง่ายมาก แถมควบคุมไม่ได้ซะด้วย
No, I mean, in that dress at one of your wickedly extravagant soirees.ไม่เลย ผมหมายถึง ในชุดนั้น ชุดที่ใส่ในปาร์ตี้แสนฟุ้มเฟือยนั่น
"These sorceries were wickedly and feloniously used against others.""แม่มดเหล่านี้ชั่วช้า" "และโหดร้ายต่อผู้อื่น"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wickedly
Back to top