ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morality*, -morality-

morality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morality (n.) ความดีงาม See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness Ops. dishonesty, fraudulence
morality (n.) จรรยา See also: หลักศีลธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ Syn. ethics Ops. duplicity, immorality
English-Thai: Nontri Dictionary
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริยธรรม (n.) morality See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
ด้านศีลธรรม (n.) morality
ศีลธรรมจรรยา (n.) morality Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรมจริยา (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม
หลักศีลธรรม (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา
กฎศีลธรรม (n.) regulations of morality
สิกขา 3 (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training
ไตรสิกขา (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training Syn. สิกขา 3
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ!
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง
And a white wedding is family and morality and tradition.และงานแต่งงานสีขาวเป็นครอบครัวและศ​​ีลธรรมและประเพณี
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า!
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้
Virtue and morality as the baseทำตัวอยู่ใน ศึลธรรม ความดี
This isn't about the morality of the death penalty.นี่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมของโทษประหาร
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning.ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง
I still have a shred of morality left in me somewhere.ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก

morality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, 德行] morality and conduct
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 道德] virtue; morality; ethics; moral
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality

morality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
寓意劇[ぐういげき, guuigeki] (n) morality play; allegorical play
純潔教育[じゅんけつきょういく, junketsukyouiku] (n) education in sexual morality
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P)
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche)
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P)
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue

morality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
หลักธรรมจริยา[n. exp.] (laktham jar) EN: morality FR:
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรมจรรยา[n. exp.] (sīntham jan) EN: morality FR: morale [f] ; moralité [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
การผิดศีลธรรม[n. exp.] (kān phit sī) EN: immorality FR:
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: the three studies (morality, concentration and wisdom) ; the threefold method of training in morality, concentration and wisdom FR:

morality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality
Unmoral {f}immorality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morality
Back to top