ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capillary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capillary*, -capillary-

capillary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capillary (n.) เส้นเลือดดำ See also: เส้นโลหิตดำ Syn. artery, duct, venule
English-Thai: HOPE Dictionary
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
English-Thai: Nontri Dictionary
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอดเลือดฝอย (n.) capillary Syn. เส้นเลือดฝอย
เส้นเลือดฝอย (n.) capillary
ที่น้ำซับ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. น้ำซำ
น้ำซับ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ
น้ำซำ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. ที่น้ำซับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are those who ask, why connect the capillary tube directly to the compressor valve?มีคนถามว่าทำไมถึงต่อ Capillary Tube เข้ากับ Compressor Valve โดยตรง? แน่นอน ทำไมไม่ต่อมันกับ
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต

capillary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微血管[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 微血管] capillary
毛细[máo xì, ㄇㄠˊ ㄒㄧˋ, 毛细 / 毛細] capillary

capillary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
毛管[もうかん, moukan] (n) capillary
毛管現象[もうかんげんしょう, moukangenshou] (n) capillary phenomenon
毛細管[もうさいかん, mousaikan] (n) (1) capillary tube; (2) (See 毛細血管) capillary (anatomical)
毛細管現象[もうさいかんげんしょう, mousaikangenshou] (n) capillary phenomenon
毛細血管[もうさいけっかん, mousaikekkan] (n,adj-no) capillary vessel; capillary
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood

capillary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำซับ[n.] (nāmsap) EN: spring ; capillary water FR:
ซำ[n.] (sam) EN: capillary water FR:
เส้นเลือดฝอย[n. exp.] (senleūat fø) EN: capillary FR: veinule [f]

capillary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugkraft {f} | kapillare Saugkraftsuction | capillary suction
Kapillarrohr {n}capillary tube
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support
Kapillarsaum {m}capillary fringe
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer
Kapillarwirkung {f}capillary attraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capillary
Back to top