ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fruitless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fruitless*, -fruitless-

fruitless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fruitless (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. bootless, unsuccessful, vain Ops. fruitful, successful
English-Thai: HOPE Dictionary
fruitless(ฟรูท'ลิส) adj. ไม้ผล, See also: fruitlessness n., Syn. vain
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เกิดผล (v.) be fruitless See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless Ops. เกิดผล
ไร้ผล (v.) be fruitless See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless Syn. ไม่เกิดผล Ops. เกิดผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I... That would be a fruitless use of my time.ทำอย่างนั้นผมจะเสียเวลาเปล่าๆ
♪ Your eyes ♪ ♪ Of all the fruitless#สายตาเธอ# #ของการตามหา#
Wasting your time on this fruitless effort to persecute me?กับการปรักปรำผมที่ไม่มีโอกาสสำเร็จ
Chasing his approval would be a fruitless endeavor.การพยายามได้รับการอนุมัติ เป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์
Davy's death finally brought an end to this fruitless project, and Faraday, the boy from the slums, succeeded him as Director of the Laboratory.การตายของเดวี่ในที่สุดก็ นำปลายในโครงการนี้ไร้ผล, และฟาราเดย์เด็กจากสลัม, เขาประสบความสำเร็จในฐานะ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
Efforts to find out whose selfish crime... caused our entrapment have been fruitless.ความพยายามในการติดตามคนเห็นก่อตัว ของผู้ที่ก่อเหตุทำลายสิ่งแวดล้อม\ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก
I suspect that questioning them would prove fruitless.ผมคิดว่าคงไปถามพวกเขาไม่ได้
First visit of evening fruitless.การพบปะในคืนนี้สูญเปล่า
Her attempts to self-abort proved fruitless.ที่เธอพยายามทำแท้ง แล้วมันไม่ได้ผล
So heroic. So fruitless.ช่างกล้าหาญมากแต่ก็เปล่าประโยชน์นะ

fruitless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不结果[bù jié guǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 不结果 / 不結果] fruitless

fruitless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実らなかった努力[みのらなかったどりょく, minoranakattadoryoku] (n) fruitless (resultless) efforts
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion
徒労[とろう, torou] (n) fruitless effort; wasted effort; abortive scheme; (P)
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly

fruitless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คว้าน้ำเหลว[adj.] (khwānāmlēo) EN: fruitless FR: pour des prunes
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund FR: stérile ; aride ; infécond
เป็นหมัน[adj.] (pen man) EN: ineffectual ; futile ; fruitless FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain
สูญเปล่า[X] (sūn plāo) EN: in vain ; wasted ; fruitless ; useless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fruitless
Back to top