ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pointlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pointlessly*, -pointlessly-

pointlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無駄口をたたく;無駄口を叩く[むだぐちをたたく, mudaguchiwotataku] (exp,v5k) to chatter pointlessly; to waste one's breath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pointlessly
Back to top