ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boasting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boasting*, -boasting-

boasting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
boasting (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance Ops. modesty, humility
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

boasting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
御国自慢;お国自慢[おくにじまん, okunijiman] (n) boasting of one's hometown
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration
豪語[ごうご, gougo] (n,vs) boasting; bombast
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big

boasting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boasting
Back to top