ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vain, *vain*,

-vain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll not have the Lord's name taken in vain in my prison.ฉันจะไม่ได้ชื่อของพระเจ้าถ่ายในไร้สาระในคุกของฉัน
Mitä vain pyydätkin, olen palvelijanne.- ไม่ว่าท่านจะสั่งอย่างไร, ข้าจะทำตาม.
"Mitä vain pyydätkin, - olen palvelijanne."ทุกอย่างที่ท่านสั่ง ข้าจะทำ.
Muistatko sen? Olin vain 16-vuotias.เจ้าจำตอนนั้นได้ไหม?
He lopettavat vain välttääkseen osumasta omiin saartotorneihinsa.เมื่อพวกเขาถล่มกำแพง, พวกเขาจะหยุดยิงตอนที่เคลื่อนหอคอยเข้ามา
I have struggled in vain and can bear it no longer.ผมได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทนไม่ได้อีกต่อไป
But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้
I mean, I'll be real disappointed if we had more pilots die in vain than the Germans.ฉันคงผิดหวังถ้าเราปล่อยให้นักบิน ตายเปล่า มากกว่าพวกเยอรมัน
Man in your line of work ought to not use the Lord's name in vain like you just did.ผู้ชายในบรรทัดของคุณของงาน ควรจะไม่ใช่ใช้ชื่อของขุนนางในหลงตัวเอง\ชอบคุณแค่ทำ
I'd always hoped to win your love in time, but I am vain enough to want to be loved for myself rather than my money.ผมหวังมาตลอดว่า จะเอาชนะหัวใจคุณได้ แต่ผมก็อยากทำให้คุณรักผม ด้วยตัวเองมากกว่าเงินของผม
He'll die in vain if we don't accomplish our mission.แต่เค้าจะตายเปล่า ถ้าหากว่าเราทำภารกิจไม่ลุล่วง
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย

-vain- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation

-vain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
待ち惚ける[まちぼうける;まちぼける, machiboukeru ; machibokeru] (v1) to wait in vain
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts
犬死に[いぬじに, inujini] (n,vs) (sens) die in vain
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off
見栄坊[みえぼう, miebou] (adj-na,n) fop; swell; dude; coxcomb; vain person
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
骨折り損の草臥れ儲け[ほねおりぞんのくたびれもうけ, honeorizonnokutabiremouke] (exp) (id) Great pains but all in vain

-vain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) EN: FR: vainement ; en vain ; inutilement
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien
คว้าน้ำเหลว[v. (loc.)] (khwānāmlēo) EN: do something in vain ; be unsuccessful FR: faire chou blanc
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully ; in vain FR: en vain
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape FR: tenter en vain de s'échapper
ไปเก้อ[v. exp.] (pai koē) EN: go somewhere in vain FR:
เปล่า ๆ = เปล่าๆ[adv.] (plāo-plāo) EN: in vain FR:
เปล่าประโยชน์[adj.] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain FR: inutile ; vain
ป่วยการ[X] (pūaykān) EN: it's a waste of time ; not worthwhile ; useless FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
รอเก้อ[v. exp.] (rø koē) EN: wait in vain FR: attendre en vain
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes
สูญเปล่า[X] (sūn plāo) EN: in vain ; wasted ; fruitless ; useless FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux

-vain- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vain-
Back to top