ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

know-all

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *know-all*, -know-all-

know-all ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
know-all (adj.) ที่เรียนรู้ได้ Syn. vain person

know-all ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自作聪明[zì zuò cōng míng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 自作聪明 / 自作聰明] self-styled genius (成语 saw); big-headed know-all

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า know-all
Back to top