ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-useless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น useless, *useless*,

-useless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
A weapon unused is a useless weapon.อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์
Mama, it's useless to call.แม่คะ, ไร้ประโยชน์ที่จะโทรไปมั้ง.
We can't keep a useless baseball diamond in rich farmland.ถ้างั้นนายก็รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บ สนามเบสบอลไร้ประโยชน์ไว้ได้
He's been useless since the day he was busted.เขาไม่มีค่าอะไรแล้ว ตั้งแต่โดนจับได้
You're looking at him So you weren't so useless after allก็ยืนอยู่นี่ไง งั้นนายก็ไม่เชิงทำตัวไร้ค่า
Farewell to useless Porthos.ลาก่อน คนที่ไม่เอาไหนปอร์โธส
As a head of each group, we can stop useless strife.ในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เราสามารถหยุดการฆ่าฟันที่ไร้ค่า
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า

-useless- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, 孬种 / 孬種] coward; useless scoundrel
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, 糟粕] dross; dregs; fig. useless remnant
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, 废人 / 廢人] handicapped person; useless person
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, 废物 / 廢物] rubbish; waste material; useless person
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
阿物儿[ā wù r, ㄚ ˋ ㄖ˙, 阿物儿 / 阿物兒] thing; (you) useless thing
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 空心萝卜 / 空心蘿蔔] useless person
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 窝脓包 / 窩膿包] useless weakling

-useless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
樗才[ちょさい, chosai] (n) (1) (uk) (See 樗材・ちょざい) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person
樗材[ちょざい, chozai] (n) (1) (uk) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
無用の長物[むようのちょうぶつ, muyounochoubutsu] (exp) useless object; deadwood; white elephant; boondoggle
甲斐性なし;甲斐性無し[かいしょうなし, kaishounashi] (n) being good-for-nothing; useless person
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement)
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle
飼い殺し[かいごろし, kaigoroshi] (n) keeping a pet till it dies; keeping a useless person on the payroll

-useless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī pray) EN: useless FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[adj.] (plāodāi) EN: useless FR:
เปล่าประโยชน์[adj.] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain FR: inutile ; vain
ป่วยการ[X] (pūaykān) EN: it's a waste of time ; not worthwhile ; useless FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain
รกโลก[v. exp.] (rok lōk) EN: be useless FR:
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes
สูญเปล่า[X] (sūn plāo) EN: in vain ; wasted ; fruitless ; useless FR:
ทำอะไรไม่ได้[adj.] (tham arai m) EN: useless ; helpless FR:
ทำให้ไร้ประโยชน์[v. exp.] (thamhai rai) EN: render useless FR:

-useless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -useless-
Back to top