ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-untidy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น untidy, *untidy*,

-untidy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ

-untidy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 襶] untidy (in dress)

-untidy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีโนงโตงเนง[adj.] (īnōngtōng-n) EN: untidy FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
ออมครอม[adj.] (ømkhrøm) EN: untidy ; slack FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -untidy-
Back to top